26 Nisan 2016 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

26-Apr-2016

Toplantı No: 6

Toplantı Tarihi: 26.04.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA, Filiz OĞUZ, Ayşe YIKICI, Özge Müberra AKYÜZ

 

 

TOPLANTI KARAR METNİ

 

  1. Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih ve 3/132 sayılı kararı ile onaylanan ve 4 Nisan 2016 tarihinde askıya çıkarılan Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu güzergahına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. Hukuka aykırı uygulamalarla kamu zararı oluşmasının önlenmesi amacıyla, şehircilik ve planlama hizmetlerinin Odamızın internet sayfasında yer alan güncel tescilli planlama büroları tarafından üstlenilmesi için gerekli takibin ve kontrolün yapılması hususunun Şubemiz yetki alanında bulunan Büyükşehir, İlçe ve Belde Belediyeleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ne yazı ile bildirilmesine;
  3. İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı ve Başıbüyük Mahalleleri, 1396 ada 2 ve 3 parseller, 2775 ve 1586 adalar muhtelif parsellere İlişkin 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin dava konusu edilmesine;
  4. Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli 21.12.2015 tasdik tarihli Revizyon Nazım İmar Planı’nın dava konusu edilmesine;
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2014 tarih ve 1118 sayılı kararı ile onaylanan, 11.11.2014 tarihinde askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Esenyurt TEM Kuzeyi Nazım İmar Planı’nın (A.9 ve B.2 no’lu plan notlarının) iptali istemiye açılan davamızda İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından seçilen bilirkişi heyetine itiraz edilerek yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasının talep edilmesi yönündeki talebimizin mahkemeye iletilmesine;
  6. 18 Mayıs 2016 Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Kentsel Tasarım Rehberi Çalıştayı’na Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Özge Müberra AKYÜZ’ün katılmalarına;

 

karar verildi.

 

 

Tayfun KAHRAMAN                    

Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR             

Süleyman BALYEMEZ                  

Aysun KOCA