24.06.2014 Yk Kararları

24-Jun-2014

Toplantı No: 13

Toplantı Tarihi: 24.06.2014

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Çare Olgun ÇALIŞKAN, Aysun KOCA, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2(ç) ve 7(k) hükümleri, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 05.06.2014 tarih ve 8917 sayılı Olur’u ile re’sen onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 17.06.2014-16.07.2014 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılan 3. Havalimanı Projesine ilişkin 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın dava konusu edilmesine;
  2. 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümleri uyarınca Bakanlık Makamının  29.04.2014 tarih ve 6881 sayılı Olur’u ile tadilen onaylanan ve 06.06.2014-07.07.2014 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile web sitesinde askıya çıkarılan Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme  Mahallesi 774 Ada 61 Parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin dava konusu edilmesine;
  3. İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi sınırları içerisinde yer alan Ulus Parkı ile ilgili parsellere ilişkin mer-i imar planları, mer-i planların onama tarihleri ve yapı ruhsatına ilişkin bilgiler ile diğer bilgi, belge ve alınan kararların birer örneğinin Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yazı ile talep edilmesine;
  4. Murat SARIKAYA tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Tuba İnal ÇEKİÇ     

Akif Burak ATLAR                                        Gürkan AKGÜN

                         

                                             Süleyman BALYEMEZ