15 Mart 2016 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

15-Mar-2016

Toplantı No: 02

Toplantı Tarihi: 15.03.2016

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Tuba İnal ÇEKİÇ, Akif Burak ATLAR, Süleyman BALYEMEZ, Filiz OĞUZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Y. Barış GÖĞÜŞ, Özge Müberra AKYÜZ

 

TOPLANTI KARAR METNİ

 

  1. İstanbul İli Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, 3637 ve 2125 no.lu parsellere yönelik hazırlanan ve Bakanlık Makamı’nın 02.02.2016 tarihli ve 1645 sayılı Olur’u ile onaylanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nde askıda ilan edilen 1/100.000 Çevre Düzeni Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 11.03.2015 tarih ve 458 sayılı Meclis kararı ile 13.03.2015 tarihinde tasdik edilen ve 18.01.2016 – 16.02.2016 tarihleri arasında askıya çıkartılan Bakırköy İlçesi, İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Üsküdar İlçesi, İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ve 24.02.210-23.03.2016 tarihleri arasında askıya çıkartılan Bakırköy, Güngören, Zeytinburnu, Kağıthane ve Şişli İlçelerini kapsayan " İstanbul, Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesi " ne ilişkin 1/5000 ölçekli 13.03.2015 tasdik tarihli plan değişikliği’nin dava konusu edilmesine;
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanarak 16/02/2016-16/03/2016 tarihleri arasında asıda ilan edilen İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesi, 201 Ada, 29 parselin bir kısmı ve 30 parsel ile 201 ada, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 20, 23, 24 parseller ve 201 ada, 29 parselin bir kısmı ve 201 ada, 30 parselin güneyindeki sınırı ile yeni oluşan kıyı kenar çizgisi arasında kalan tescil dışı alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  4. İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde 2015/2 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 28.03.2016 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  5. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nda Odamızı temsil etmek üzere yönetim kurulu üyelerimiz Aysun KOCA ve Ayşe YIKICI’nın, Ölçü Dergisi Yayın Kurulu için üyelerimiz Bilge MARTAN ve Gülşen ERCAN’ın, Kadın Komisyonu için üyemiz Ceyda SUNGUR’un, ve Öğrenci Komisyonu için öğrenci üyemiz İnci ÇETİNTAŞ’ın görevlendirilmelerine;
  6. Oda Genel Kurulu’nda Şubemizi temsil etmek üzere Şubemiz Genel Kurulu’nda seçilerek göreve gelen Delegelerimizin 22 Mart 2016 Salı günü saat 19.00’da Şubemizde gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısına davet edilmelerine;
  7. Saadet Derya YAMAN, Fehmi Erdem AYBULUT, Ebru EYİBİLEN, Hacer VARIŞ, Mehmet ERGİN, Hande ÇALIŞKAN ve İlke SAL tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

 

karar verildi.

 

Tayfun KAHRAMAN                    

Tuba İnal ÇEKİÇ     

 Akif Burak ATLAR                       

Süleyman BALYEMEZ