10.11.2015 Yk Kararları

10-Nov-2015

Toplantı No: 54

Toplantı Tarihi: 10.11.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Gürkan AKGÜN, Erhan KURTARIR, Ceyda SUNGUR, Oktay KARGÜL

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi ve 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca NİP-5910,11 ve UİP-7690,7 plan işlem numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 14.10.2015 tarihinde re’sen onaylanan Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi, 1947 Ada 80 parsele ilişkin hazırlanan -1- paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve -1- paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.09.2014 tarih ve 1352 sayılı kararı ile uygun görülerek onanan ve 19.10.2015-19.11.2015 tarihleri arasında askıya çıkarılan “Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mevkii, Kentsel Dönüşüm Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları”nın iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  3. 2013/2103 Esas Numaralı dava dosyasına ilişkin, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nce 07.10.2015 tarihinde dava konusu alana yönelik verilen iptal kararı doğrultusunda, İstanbul İli, Dikilitaş Mahallesi, 58 Pafta, 1199 Ada 230 Parselde “Ticaret Alanı”na ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği çerçevesinde yapılan tüm işlemlerin durdurulması talebiyle dağıtımlı bir yazı yazılmasına;
  4. Tuğba ORMAN tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN                   Akif Burak ATLAR    

                  Kumru ÇILGIN                           Gürkan AKGÜN