07.07.2015 Yk Kararları

07-Jul-2015

Toplantı No: 44

Toplantı Tarihi: 07.07.2015

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tayfun KAHRAMAN, Akif Burak ATLAR, Gürkan AKGÜN, Süleyman BALYEMEZ, Aysun KOCA, Ceyda SUNGUR, Nuray ÇOLAK, Ayşe YIKICI

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nde 2014/2311 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 13.07.2015 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Tayfun KAHRAMAN’ın katılmalarına;
  2. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde 2014/652 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 15.07.2015 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Erhan KURTARIR’ın katılmalarına;
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 19.05.2015 tarihinde onaylanarak 19.06.2015 – 20.07.2015 tarihleri arasında askıda ilan edilen Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mah., 2248 ada 3  parselin bir kısmı ve   Petrol-İş Mah., 2663 ada 28 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne askı süresinde itiraz edilmesine;
  4. İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.05.2015 tarih ve 247 sayılı Toplantı gündeminin 15. maddesinde yer alan “Camialtı-Taşkızak Tersanelerinin (1045 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller)  "Özel Proje Alanı" olarak belirlenmesi ve Koruma amaçlı İmar Planı teklifi hk. (1/5.000 ve 1/1.000)”ne ilişkin alınan kararın bir örneğinin yazı ile talep edilmesine;
  5. İstanbul IV Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 21.05.2015 TARİH VE 04TVK-128 sayılı Toplantı gündeminin 4. maddesinde yer alan İstanbul 1045 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parseller 1/5000 ölçekli KANİP ve 1/1000 ölçekli KAUİP teklifi”ne ilişkin alınan kararın bir örneğinin yazı ile talep edilmesine;
  6. Damla GÜNDOĞDU tarafından yapılan üyelik başvurusunun kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tayfun KAHRAMAN          Akif Burak ATLAR    

                   Gürkan AKGÜN                           Süleyman BALYEMEZ