05 Aralık 2017 Yönetim Kurulu Toplantı Kararları

05-Dec-2017

Toplantı No: 52

Toplantı Tarihi: 05.12.2017

Toplantı Başkanı: Tayfun KAHRAMAN

Toplantıya Katılan Yönetim Kurulu Üyeleri: Tuba İnal ÇEKİÇ (e-konferans ile), Akif Burak ATLAR, Kumru ÇILGIN, Süleyman BALYEMEZ, Oktay KARGÜL, Filiz OĞUZ, Caner Murat DOĞANÇAYIR, Y. Barış GÖĞÜŞ

TOPLANTI KARAR METNİ

  1. Yönetim Kurulu II. Başkanı Tuba İnal ÇEKİÇ’in işbu toplantıya e-konferans sistemi ile katılmış olduğu, toplantı sırasında gerek sesli gerekse görüntülü olarak toplantıya iştirakinin teknik anlamda kesintisiz olarak sağlanmış olduğu, toplantıda alınan kararların tamamında olumlu oy kullanmış olduğu, karar metninde yer alması gereken fiziki imzasının daha sonra tamamlanacağı, bu hususlarda diğer üyelerin herhangi bir itirazının bulunmadığı hususlarının tespitine;
  2. Beykoz İlçesi, Dereseki Mahallesi, 355 ve 356 sayılı parseller üzerinde bulunan doğal sit niteliğindeki orman arazisini özel eğitim tesisine çeviren imar planlarının iptali için açılan dava kapsamında İstanbul 7. İdare Mahkemesi`nin 30.10.2017 tarih ve 2017/2054 sayılı iptal kararının basın açıklamasıyla duyurulmasına;
  3. Odamız 28. Olağan Genel Kurulu`nda alınan "her yönetim döneminde, yönetim kurulu üyelerinin ve oda çalışanlarının en az bir kez ‘toplumsal cinsiyet` semineri alması zorunludur" kararı gereğince, 26.12.2017 Salı günü saat 17:00‘de Şubemizde "Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Semineri" düzenlenmesine;
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 17.10.2017 tarihinde onaylanan ‘EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali’ne ilişkin "Tekirdağ İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" ile dayanak idari işlemi niteliğinde olan "Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Revizyonunun iptali istemiyle dava konusu edilmesine;
  5. İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde 2017 /460 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 24.01.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  6. İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde 2016 /1327 Esas Numaralı Dosyada görülen dava kapsamında 24.01.2017 tarihinde gerçekleştirilecek bilirkişi keşfine Şubemizi temsilen Yönetim Kurulu Sekreterimiz Akif Burak ATLAR’ın katılmalarına;
  7. Bakırköy İlçesi, Ataköy Sahili’nde Hyatt Regency Oteli ile Kuzu İnşaat Sea Pearl Oteli arasında kalan alanda bulunan mevcut yapıların imar planına uygun olarak inşa edilmediği yönünde tarafımıza yapılan başvuru kapsamında uygulamaların gerçekleştirildiği alanlara ilişkin meri imar planı ile uygulamalara ilişkin bilgi ve belgelerin birer örneğinin Bakırköy Belediye Başkanlığı’ndan yazı ile talep edilmesine;
  8. Elif UYAR ve Cansu BEYHAN tarafından yapılan üyelik başvurularının kabulüne ve değerlendirilerek karara bağlanmak üzere TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu’na sunulmalarına;

karar verildi.

Tuba İnal ÇEKİÇ (e-konferans ile) 

Akif Burak ATLAR

Kumru ÇILGIN

Süleyman BALYEMEZ

Oktay KARGÜL