Referans Kitapları

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
R -1 A Collection Of Readings And The Bibliography For The Urban Environment Course Sevin Osmay
R -2 The Methods And Materials Of Demography Henry S. Shryock, Jacob S. Siegel, Edward G. Stockwell
R -3 Türkiye İstatistik Yıllığı 2001 T.C. Başbakanlık Devlet Enstitüsü
R -4 1978 -1991 Yılları Arasında Yapılan Dünya Şehircilik Günleri Kongre -Kollokyum -Panel Sonuçlarının Değerlendirmesi Şehirciliğizi Sorgulama Denemesi Ve Öneriler Prof. Dr. Mehmet Çubuk
R -5 Türkiye'de Sosyo -Ekonomik Öncelikler Hane Gelirleri, Harcamaları ve Sosyo -Ekonomik İhtiyaçlar Üzerine Araştırması Cilt 2 -Türkiye'de Hane Geliri Hane Halkı Harcamaları Ve Hayat Standardı TÜSİAD
R -6 Türkiye'de Sosyo -Ekonomik Öncelikler Hane Gelirleri, Harcamaları ve Sosyo -Ekonomik İhtiyaçlar Üzerine Araştırması Cilt 3 -Türk Halkının Sosyo -Ekonomik İhtiyaçları TÜSİAD
R -7 Türkiye'de Sosyo -Ekonomik Öncelikler Hane Gelirleri, Harcamaları Ve Sosyo -Ekonomik İhtiyaçlar Üzerine Araştırması Cilt 4 -Türk Hanesinde Sosyo -Ekonomik Beklentiler Ve Değişme TÜSİAD
R -8 Araştırma Raporları -İstanbul Raporu 2005 MÜSİAD
R -9 Sayılarla İstanbul İBB AKP Daire Başkankığı Araştırma Müdürlüğü
R -10 Doğu Marmara Bölgesi İçinde İstanbul Metropolitan Sınırlarının Tespiti Ve Yeni Bir Yerleşme Düzeni Ön Araştırması -Doktora Tezi Asistan Yük. Müh. -Mimar Orhan Göçer
R -11 İstanbul Anakenti Pendik Yerleşme Bütününde Ekonomik -Toplumsal Ve Fiziki Çevre Çözümleme Çalışması -1986 1985 -1986 Öğretim Yılı 4. Yarıyılı SP -202 Proje -3 Dersine Giren Hocalar Ve Öğrenciler
R -12 İstanbul Anakenti Firuzköy -Esenyurt Yerleşme Bütününde Ekonomik -Toplumsal Ve Fiziki Çevre Çözümleme Çalışması -1985 1984 -1985 Öğretim Yılı 4. Yarıyılı SP -202 Proje -3 Dersine Giren Hocalar Ve Öğrenciler
R -13 1/ 50.000 Ölçekli İstanbul Metropolitan Alan Alt Bölge Nazım Plan Raporu T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ve İmar Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü
R -14 Tarihi Yarımada ( Eminönü -Fatih ) Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışma Raporu T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Ve İmar Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü
R -15 1. İstanbul Çocuk Kurultayı İstanbul Çocuk Raporu Yard. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta, Mstafa Ruhi Şirin
R -16 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Projeler Kitabı Mustafa Ruhi Şirin, Yard. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta
R -17 İstanbul Metropolünde Sayısal Fotogrametrik Haritaların Kullanımı -Panel T.M.M.O.B. Harita Ve Kadostro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
R -18 Grafiklerle 1990' larda İstanbul Mustafa Sönmez
R -19 The Future Of İstanbul -Caricature Competition Album M. Rıfat Akbulut
R -20 A Glimpse On İstanbul -Habitat 2 TMMOB İstanbul Branch Of The Chamber Of City Planners
R -21 Istanbul Europe's Peace & Democracy Cenmre Sınce 622 B.C. A Greater Istanbul Munıcıpality Publication
R -22 E 5 Koridoru Harem -Gebze Nazım İmar Planı -Araştırma Değerlendirme Planlama Raporu Atölye 70 Şehir Planlama A.Ş.
R -23 İstanbul Değirmenköy Belediyesi Araştırma Raporu Ve 1/ 1000 Uygulama İmar Planı Raporu Zuhal Alpaslan
R -24 İstanbul Değirmenköy Belediyesi Araştırma Raporu Ve 1/ 1000 Uygulama İmar Planı Raporu 2. Bölge ( Mera ) Zuhal Alpaslan
R -25 Limontepe -Uzundere -Peker Bölgesel Kentsel Yenileme '' Uzundere -Yurtoğlu -Devrim -CennetÇeşme Mahalleleri İmar Planı Ve Raporu '' İzmir Konak Belediyesi Planlama Müdürlüğü
R -26 Kocaeli İli, Gölcük İlçe Belediyesi İlave Revizyon İmar Planı Ön Çalışmaları Ve 1/ 5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı Teknik İzah Raporu
R -27 Kocaeli , Yeniköy Beldesi, Yeniköy Düzlüğünde Yeniköy Limanı Uygulama İmar Planı Teknik İzah Raporu
R -28 Antalya İmar Planı Lejantı Plan Notları Antalya Büyükşehir Belediyesi TMMOB Şehir Plancılar Odası
R -29 Kırklareli Ekonomik -Toplumsal Ve Fiziki Çevre Çözümleme Çalışması -1984 Yıldız Üniversitesi Döner Sermaye İşletmeleri Planlama Grubu
R -30 Ankara 1985' den 2015' e ODTÜ Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Çalışma Grubu
R -31 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu -Alanya'nın Geleceği Semineri Prof. Dr. Mehmet Çubuk -Dr. Ahmet Uzel
R -32 Yalova Kongresi Sonuç Raporları T.C. Yalova Valiliği, Yalova Ticareti Ve Sanayi Odası
R -33 Batıkent Altyapı Planlama Raporu 1 ODTÜ Mimarlık Fakültesi
R -34 Batıkent Altyapı Planlama Raporu 2 ODTÜ Mimarlık Fakültesi
R -35 Türkiye Planlama Okulları Veri Tabanı Y. Doç. Dr. A. Erdem Erbaş TMMOB Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi
R -36 Genel Ekonomik Hedefler 1993 DPT
R -37 Türkiye Makaleler Bibliyografyası 4 T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
R -38 Türkiye Makaleler Bibliyografyası 5 T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
R -39 Türkiye Makaleler Bibliyografyası 6 T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
R -40 Türkiye Makaleler Bibliyografyası 7 T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
R -41 Türkiye Makaleler Bibliyografyası 8 T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
R -42 Türkiye Makaleler Bibliyografyası 9 T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
R -43 Türkiye Makaleler Bibliyografyası 10 T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
R -44 Türkiye Makaleler Bibliyografyası 11 T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
R -45 Fen Bilimleri Enstitüsünde Yapılan Yüksek Lisans Tez Özetleri, 1987 -1999 -Cilt 1 İ.T.Ü., Mimarlık Fakültesi
R -46 Fen Bilimleri Enstitüsünde Yapılan Yüksek Lisans Tez Özetleri, 1987 -1999 -Cilt 1 İ.T.Ü., Mimarlık Fakültesi
R -47 Fen Bilimleri Enstitüsünde Yapılan Yüksek Lisans Tez Özetleri, 1987 -1999 -Cilt 1 İ.T.Ü., Mimarlık Fakültesi
R -48 Sivil Toplum Kuruluşları Rehberi ASK, AFSC
R -49 Özetli Kaynalça - Kent Planlamada ile İlgili Süreli Yayınlar Melih ERSOY ve Diğerleri
R - 50 İmla Kılavuzu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
R - 51 1991 Mimarlar Araştırması Mim. Erol İşcan
R - 52 Mimarlık Semineri Mimarlar Odası Seminer Hazırlama ve Uygulama komitesi
R - 53 TMMBO Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı Karar Taslakları Makine Mühendisleri Odası
R - 54 TMMBO Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı Mesleki Davranış (Etik) Kuralları İlk Taslak Makine Mühendisleri Odası
R - 55 TMMBO Mühendislik ve Mimarlık Kurultayı Akreditasyon, Ürün ve Hizmetlerin Bölgelendirilmesi için TMMOB'in Görüş ve Önerileri Makine Mühendisleri Odası
R - 56 7. Harita Kurultayı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
R - 57 Türk Haritacılığı Tarihi Prof. Dr. Muzaffer Şerbetçi
R - 58 Doğu Anadoluda Kış Turizmi ve Gelişme Olanakları İstanbul Ticaret Odası
R - 59 Habitat II - World Resources - A guide To The Global Anvironment Oxford Univercity press
R - 60 Mehmet Çubuk Kitabı Şeageder - Kentasder
R - 61 Hamad Town Ministry of Housing, Municipalities and environment of the States of Bahrain
R - 62 Bahrain Past and Present Ministry of Housing, Municipalities and environment in Celebration of The UN. Conference on Human settelment
R - 63 Housing Neighborhoods Ministry of Housing, Municipalities and environment in Celebration of The UN. Conference on Human settelment
R - 64 Evrensel 10. Yıl albümü Evrensel
R - 65 Sayılarla İstanbul İstanbul Valiliği
R - 66 İSTANBUL ATATÜRK AIRPOT New International Terminal, Design Report - Base Building Desription & Drawings
R - 67 TMMOB İstanbul İKK TMMOB İstanbul İl Kordinasyon Kurulu
R - 68 Adana Kent Sorunları Sempozyumu TMMOB Bildiriler Kitabı
R - 69 Tuzla Tersaneler Bögesi'ndeki Çalışma Koşulları ve Önlenebilir Seri İş Kazaları Hakkında Rapor Disk / Limter-iş Sendikası TMMOB- istanbul İl Koordinasyon Kurulu İstanbl Tabip Odası İstanbul İşçi Sağlığı Enstitüsü
R - 70 İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 40. Dönem Çalışma Raporu  Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği
R - 71 TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
R - 72 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yapı Malzemeleri Komitesi
R - 73 Türkiye'nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması  Boğaziçi Üniversitesi
R - 74 Habitat II Türkiye Ulusal Raporu ve Eylem Planı Taslak Türkiye Ulusal Komitesi
R - 75 Doğu Anadolu Kalkınma Programı DPT
R - 76 Su Kongresi ve Sergisi' 97, İstanbul Bildiriler
R - 77 İstanbul Sanayi Odası 7. Sanayi Kongresi Sürdürülebilirlik Rekabet Gücü, Sanayi İçin Uygun Ortam İstanbul Sanayi Odası
R - 78 İTO Bilgi Merkezi ve Uluslararası Ticari Sınıflandırma Sistemi İstanbul Ticaret Odası Yayınları
R - 79 Flachennutzungsplan Berlin 
R - 80 Çalışma Raporu TMMOB
R-81 Yuoslav National Habitat II Committee City Case Study, Belgrade
R-82 20. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası
R-83 Ciudades Para la Vida Serie Gestion Urbana 
R-84 Empfelungen und Stellungnahmen des Beirats für Raumordnung Raumordnung Bauwesen und Stadtebau
R-85 Redhouse İngilizce-Türkçe Sözlük Redhouse
R-86 Mesleğimiz, Meslek Alanlarımız, Haklarımız Üzerine AKP İktidarının Tahribatı TMMOB
R-87 40. Dönem Çalışma Raporu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
R-88 43. Dönem Çalışma Raporu TMMOB İnşaat Odası İstanbul Şubesi
R-89 Ölçme Bilgisi (Topoğrafya) Giriş Cilt II Prof. M. Gündoğdu Özgen
R-90 Mühendislik Jeolojisi Prof. Dr. Nburiye Pınar Erdem
R-91 39. Dönemde Söylediklerimiz 2006 - 2008 TMMOB
R-91-A 40. Dönemde Söylediklerimiz 2006 - 2008 Ek TMMOB
R-92 7. Dönem Çalışma Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
R-93 2. Dönem Faaliyet Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası Kayseri Şubesi
R - 94 Adana Kent Kurultayı Bildiriler Kitabı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
R - 95 Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu 2008 TAY


Kütüphaneye geri dön