Planlama

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
P -1 Şehir Planlaması İrfan h. Bayhan
P -2 19. Yüzyılda Şehirciliğin Evrimi Prof. Dr. Orhan Göçer
P -3 Kent Planlamada Kuram ve Kılgı ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
P -4 Dünya Şehircilik Günü 24. Kolokyumu -Geleceği Planlamak TMMOB Şehir Plancılar Odası
P -5 29. Dünya Şehircilik Günü '' Avrupa Birliği Süreci ve Planlama '' TMMOB Şehir Plancılar Odası, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
P -6 25. Dünya Şehircilik Günü '' Avrupa Birliği Süreci ve Planlama '' Bildiri Özetleri TMMOB Şehir Plancılar Odası, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
P -7 AB Şsürecinde Şehir Plancıların Geleceği '' Hizmetlerin Serbest Dolaşımı '' TMMOB Şehir Plancılar Odası
P -8 2. Türkiye Şehircilik Kongresi -Türkiye'de İmar Hareketlerinde Yeni Dönem Prof. Dr. Menmet Çubuk
P -9 Türkiye'de 18. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu -Şehircilik Mesleği İle İlgili Olarak Görevler, Yetkiler ve Nitelikler Prof.Dr. Mehmet Çubuk
P -10 Dünya Şehircilik Kolokyumları:1 -Türkiye'de Metropolitan Alan Planlama Deneyim ve Sorunları Kolokyumu Mimar Sinan Üniversitesi Şehircilik Araştırma Merkezi Dünya Şehircilik Günü Daimi Komitesi
P -11 1. Milli Fiziki Plan Semineri TMMOB Mimarlar Odası
P -12 Best Practices -Susstainable Living İn The Nethernlands Ministry of Housing, Spatial Planimg And The Environment
P-13 Planing For A Broader Europe -8. Aesop Congress, Proceedings Vol. 1 AESOP ( Association Of European Schools Of Planing
P -14 Planing For A Broader Europe -8. Aesop Congress, Proceedings Vol. 2 AESOP ( Association Of European Schools Of Planing
P- 15 Planing For A Broader Europe -8. Aesop Congress, Proceedings Vol. 3 AESOP ( Association Of European Schools Of Planing
P -16 Türkiye'de Yerleşmenin Evrimi Prof. Dr. Necdet Tunçdilek
P -17 Yerleşim Yazıları Yıldız Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
P -18 Şehirlerde Ticaret Alanları Doç. Dr. Orhan Göçer
P -19 Şehir Planlamasında Yoğunluk Doç. Dr. Emre Aysu
P -20 Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu -Bildiriler İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İ.T.Ü. Çevre ve Şehircilik Uyg -AR Merkezi
P -21 Kırsal Yerleşmeler ve Fiziki Düzenleme İlkeleri Prof . Dr. Ayten Çetiner
P -22 Makro Organizasyonlarına Makro Yaklaşım -Türkiye Üzerinde Bir Deneme İlhan Tekeli
P -23 Introductory Systems Approach Erol Sayın
P -24 İstanbul Üzerine Bütünleşmiş Düşünceler ve Bir Kentsel Gelişme Senaryosu 1 Prof. Dr. Mehmet Çubuk
P-25 Metropolitan Geleceğe Yönelik Öneriler, İstanubl 2020 Sempozyumu Bildiriler
P-26 Küçükçekmece Mekansal Stratejik Planı Kentsel Dönüşüm Uygulama Birimi
P-27 Dar Gelirlilere Konut Sempozyumu - 26-27 Mayıs 1986 ODTÜ TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü
P-28 Turizmin, Dinlenme - Eğlenme ve Boş Zamanları Değerlendirme ile Bütünleşmesi, Yeniden Tanım Denemesi ve Turizm Planlamasında Sistemli Bir Yaklaşım Mehmet Çubuk
P-29 XII. İskan ve Şehircilik Haftası Konferansları - Yerel Yönetimlerde Güncel Sorunlar (Haziran 1979 - Ocak 1980) Ankara Üviversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi - SBF İskan ve Şehircilik Enstitüsü
P-30 Yerleşme Planlaması Esasları ve Çizim Normları Şehir Planlama DAİ. BŞK. Araştırma Fen Kr.
P-31 Yerleşme Planlaması Esasları ve Çizim Normları ,Ekler Şehir Planlama DAİ. BŞK. Araştırma Fen Kr.
P-32 Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Tespiti ve Bu Yörelerin Teşvik Tedbirleri T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-33 Planlama T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-34 Yedinci İskan ve Şehircilik Haftası Konferasnları İskan ve Şehircilik Derneği
P-35 İskan ve Şehircilik Haftası Konferansları Ankara Üviversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
P-36 Şehircilik Konferansları İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Kürsüsü
P-37 Siyasal Bilgiler Fakültesi İskan ve Şehircilik Enstitüsü VI. Hafta Konferansları İskan ve Şehircilik Derneği
P-38 İskan ve Şehircilik Konferansları Siyasal Bilgiler Fakültesi
P-39 Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik vasıtaları Ankara Üviversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
P-40 Türkiye'de İmar Planlama Eylemleri ve Dayanması Gereken Bilimsel Kurallar İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Ayten ÇETİNER
P-41 Yeniden Geliştirilecek Alanların Sınırlandırılmasında Kullanılan Kıstaslar İmar ve İskan Bakanlığı Merkez Genel Müdürlüğü
P-42 Ölçme Tekniklerinin Şehir Planlamasında Doğru ve Hatalı Bir  Şekide Kullanılması İmar ve İskan Bakanlığı Merkez Genel Müdürlüğü
P-43 Şehir Planlaması ve Şehir Araştırması İmar ve İskan Bakanlığı Merkez Genel Müdürlüğü
P-44 Şehircilik Enstitüsü Dergisi 1 İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
P-45 Better Urban Services, Finding the Right Incentives World Bank Publication
P-46 Şehircide Aranan Vasıflar Hakkında İngiliz Kraliyet Komisyonu Raporu Siyasal Bilgiler Yayınları
P-47 Karşılaştırmalı Tarihsel Perspectivde Osmanlı Başkenti ile İlgili Batı Kaynaklarından Seçilmiş Bir Kayakça Denemesi Engin YENAL
P-48 Herkes İiçin Kent Mimarlığı Ahmet Turhan ALTINER- Zafer AKAY
P-49 Şehircilik Hande SUHER
P-50 Şehirciliğimiz Hakkında Mukayeseli Raporlar Fehmi YAVUZ
P-51 Strategies for Developing Cities Federal Ministry for Economic Corperation and Development
P-52 1. Planlama Kongresi- Planlamanın Meşruyeti ve Plancıarın Konumları TMMOB ŞehirPlancıları Odası
P-53 Türkiye Mimarlığı Gelenek Yöre Doğu, Batı Baykan Günay
P-54 Şehircilikte Reform TMMOB Şehir Plancıları Odası - Mersin Üniversitesi
P-55 Planama Meslek Alanı Geçmişten Geleceğe TMMOB ŞehirPlancıları Odası - ODTÜ Kentsel Politik Planlaması ve Yerel Ynetimle Ana Bilim Dalı
P-56 Metropoliten Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi - TMMOB Şehir Plancıları Odası
P-57 Avrupa Birliği Süreci ve Planlama TMMOB Şehir Plancıları Odası - ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
P-58 Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları Melih ERSOY
P-59 Karadeniz Kentlerinin Kıyı ile Bütünleşmesi / Ayrışması TMMOB Şehir Plancıları Odası Samsun Şubesi
P-60 Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
P-61 Ankara Üst Ölçek Plan Sorunsalı TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
P-62 100th Anniversary of thr Birth of Kemal Ahmet Arü, Architect and Urban Planer ITU Journal of th Faculty of Archtecture 
P-63 Bir Üniversite Hocasının Yaşamının 80 Yılı Kemal Ahmet Arü
P-64 Methods of Regional Analysıs Prof. Dr. Gündüz ATALIK
P-65 Planlamada Halk Katılımı TMMOB Şehir Plancıları Odası
P-66 III. Dönem Çalışma Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
P-67 Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler TMMOB Şehir Plancıları Odası - İTÜ Şehir Planlama Bölümü
P-68 Zonguldak Bölgesi Ön Planı İmar ve İskan Bakanlığı Merkez Genel Müdürlüğü
P-69 Erzurum Bülent BERKSAN
P-70 İBB Başkanlığı Kavaklı Alt Kademe Belediyesi Uygulama İmar Planı Teknik İzah Raporu
P-71 Türkiye Ulusal Rapor Eylem Planı  Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat II
P-72 Bölge Planlama Prof. Ergun Taneri
P-73 İmar Planları (Yapım ver Uygulama Süreçleri) Şehir Planlama Mimar ve Mühendisleri Odası
P-74 The Image of The City Kevin Lynch
P-75 Changing Patterns in Urban Systems A Comjparative Study Fülin Bölen
P-76 Sosyal ve Ekonomik Gelişmemizde Ulaştırma Sempozyumu  (Yaya Ticaret Yolları ve Arazi Kullanım İlişkileri) Prof. Dr. Orhan Göçer
P-77 Sosyal ve Ekonomik Gelişmemizde Ulaştırma Sempozyumu  (Ulaşıma Kapatılan Yollardan Kazanılan Çocuk Oyun Alanları) Prof. Dr. Hande Suher
P-78 29. Dünya Şehircilik Günü - Türkiye'de Metropoliten Alan Planlama Deneyim ve Sorunları Kolokyumu Mimar Sinan Üniversitesi Şehircilik Araştırma Merkezi Dünya Şehircilik Günü Daimi Komitesi
P-79 30. Dünya Şehircilik Günü - Türkiye'de Kentleşme Süreci ve Kırsal Alan Sorunları Kolokyumu Mimar Sinan Üniversitesi Şehircilik Araştırma Merkezi Dünya Şehircilik Günü Daimi Komitesi
P-80 31. Dünya Şehircilik Günü - Ülke Ölçeğinde Planlama ve Düzenleme Sorunları Kolokyumu Mimar Sinan Üniversitesi Şehircilik Araştırma Merkezi Dünya Şehircilik Günü Daimi Komitesi
P-81 Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye'de Kentlileşme S. Kemal Kartal
P-82 Arazi Kullanım Ekonomisi Dr. Rıfkı Arslan
P-83 Türkiye'de Ekonomik Mekan Farklılaşmaları ve Planlama Dr. İclal Dinçer
P-84 Beşeri Yerleşmelerde Mekan Organizasyonu ve Ülkesel Kalkınmayı Bir Mekan Organizasyonu İçinde Yaratmak Mehmet Çubuk
P-85 Pamucak İller Bankası
P-86 Bodrum İller Bankası
P-87 Uluslararası Konut ve Planlama Federasyonu 31. Dünya Kongresi - Liverpool 31 Mayıs - 4 Haziran 1972 İller Bankası
P-88 Malatya - Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planı Araştırmaları 1978 - 1979 İller Bankası
P-89 Eskişehir Fuarı - Kentsel Tasarım Yarışması İller Bankası
P-90 Erzurum - Analitik Etüdleri İller Bankası
P-91 Gazientep - Kent Bütünü İller Bankası
P-92 İzmit - Kıyı Kesimi Planlama Yarışması İller Bankası
P-93 Sivas - Analitik Etüdleri İller Bankası
P-94 Adana İller Bankası
P-95 İzmit - Analitik Etüdleri İller Bankası
P-96 Karabük - Safranbolu İller Bankası
P-97 Trabzon İller Bankası
P-98 Zonguldak, Kozlu, Kilimli, Çatalağzı - Analitik Etüdleri İller Bankası
P-99 Bodrum - Koruma İmar Planı Araştırma Raporu I T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Genel Müdürlüğü Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı Etüd Plan Şube Müdürlüğü
P-100 Ortahisar : Göreme Kapadokya - araştırma,değerlendirme ve genel koruma projesi T.C. Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
P-101 Şehir Planlama Süreci Tamer Gök
P-102 Metropoliten Planlama T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-103 Karadeniz Ereğlisi Kenti Yapısal Araştırmalar ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
P-104 Kütahya Toplu Taşınım Ön Rapor İller Bankası
P-105 Side Uluslararası Turizm Planlama Yarışması Turizm ve Tanıtma Bakanlığı - İller Bankası
P-106 Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (1968 - 1972) Cilt I T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-106- A Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (1968 - 1972) - Plan Hedefleri ve Stratejisi T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-107 Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (1968 - 1972) Cilt II T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-108 Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (1968 - 1972) Cilt III T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-109 Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (1968 - 1972) Cilt IV T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-110 Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (1968 - 1972) Cilt V - A T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-111 Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (1968 - 1972) Cilt V - B T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-112 Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (1968 - 1972) Cilt VI T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-113 Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (1968 - 1972) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-114 Kalkınma Planı Üçüncü Beş Yıl (1973 - 1977) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
P-115 Piri Reis Hayatı ve Eserleri Mehmet İrdesel
P-116 VI. Dönem  Çalışma Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
P-117 V. Dönem  Çalışma Raporu TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi
P-118 Küçükçekmece Gölü ve Havzası İçin Çevre Yönetim Birimi Oluşturulma Süreci ve Bölgeye Katkıları Çalıştayı TÜBİTAK - Küçükçekmece Belediyesi
P-119 20. Dünya Şehircilik Kolokyumu - Türkiye'de Şehircilik Kongresi - Kent, Kültür ve Toplumsal Uyum ve Habitat II Sonuçlarının Değerlendirilmesi 6- 7- 8 Kasım 1997 TMMOB Şehir Plancıları Odası
P-120 Manegement Plan 2006 - 2008 Historic Center of Florence Carlo Francini
P-121 Enabling Development and The Conservation of Significant Places English Heritage
P-122 The City Reader (Second Edition) Richard T. LeGates - Frederic Stout
P-123 Bartın Sürdürülebilir Kalkınma Planı II. Aşama: Eylem Planı Dr. Ümit Özcan
P-124 Kentsel Planlama - Ansiklopedik Sözlük Melih ERSOY
P-125 Teori ile Pratik Arasında Mekan Esenler Şehir Düşünce Merkezi
P-126 Tarihi Kültür ve Tabiat Varlıklarımızın Korunması İstanbul Barosu Yayınları
P-127 Kapadokya - Tarihi Kentsel Dokuya Bir Turizm Kullanışı Önerisi Planlama Dairesi Başkanlığı
P-128 Sadabad Tarihi-Kentsel Sit Alanı 1/ 5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Ve Etkilşim- Geçiş Alanı Nazım İmar Planı Raporu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
P-129 İstanbul Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesİ Mevcut Durum Değerlendirmesi Yönetici Özeti EMBARQ Türkiye
P-130 İstanbul Tarihi Yarımada Yayalaştırma Projesİ Mevcut Durum Değerlendirmesi  EMBARQ Türkiye
P-131 Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik Tarihi Kentler Birliği


Kütüphaneye geri dön