Kamu Yönetimi ve Hukuk

YER NO KİTABIN ADI YAZARI
KH -1 Yerel Yönetimler ve Özel Sektör (Yerel yönetimler Şurası ve Belediye Alımları Fuarı) Dünya Ticaret Merkezi
KH -2 Kentsel Planlama Programı Yüksek Lisans Tezi -Yerel yönetimlerde yapılaşma kontrolünün sağlanması ve yeni bir yapılaşma denetim sisteminin oluşturulması için sorunların çözüm önerileri Aylin Ayşe Sunar
KH -3 Yerel Yönetimler Yasa Taslağı TÜSİAD
KH -4 Local Government In Turkey Metin Heper
KH -5 Lula world- Wide Declaration Of Local Self- Government IULA
KH -6 Local Government Training Institutions: a World Wide Directory IULA
KH -7 Avrupa Kentsel Şartı T.C. İçişleri Bakanlığı
KH -8 Metropolitan Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar -Panel KİPTAŞ
KH -9 Strengthening Local Government and Democracy -Case Studies IULA -EMME
KH -10 Local Government and Democracy Sellahattin Yıldırım
KH -11 Human Resource Development -In Local Government Tony Eddison -Sadun Emrealp -Alan Duben
KH -12 Bir Yerel Yönetim Öyküsü Korel Göymen
KH -13 Yerel Yönetimler Seçim Hukuku ve İlgili Mevzuat Avukat Kani Ekşioğlu
KH -14 Local Government In Turkey T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği
KH -15 Yerel Yönetimde Alternatif Hizmet Üretimi Drew Horgan ve Sadun Emrealp
KH -16 Nasıl Bir Belediye Nasıl Bir Yerel Yönetim T.C. İstanbul -Esenyurt Belediyesi
KH -17 Yerel Yönetimler Arası İşbirliği (Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi) IULA
KH -18 Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılanması ve Bu İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ve Gerekçeleri T:C: İçişleri Başkanlığı
KH -19 Yerel Yönetimler Prof.Dr. Ruşen Keleş -Prof. Fehmi Yavuz
KH -20 Çağdaş Kamu Yönetimi 1 Muhittin Acar -Hüseyin Özgür
KH -21 Çağdaş Kamu Yönetimi 2 Muhittin Acar -Hüseyin Özgür
KH -22 Yasal Düzenlemeler ve Görüşlerimiz TMMOB Makine Mühendisleri Odası
KH -23 Yerel Yönetim ve Kriz Yönetimi J. A. McK. Holloway
KH -24 Yerel Yönetimde Denetim (Yerel yönetimin geliştirilmesi programı el kitapları dizisi) Prof. Tony Eddison -Cenk Tıkız
KH -25 Kamu Yönetimi Temel Kanunu Sempozyumu DİSK- KESK- TMMOB- TTB
KH -26 Avrupa'de Yerel Yönetim Birlikleri -Uluslararası Konferansı Türk Belediyecilik Derneği
KH -27 Nasıl Bir Kamu Yönetimi, Nasıl Bir Yerel Yönetimi? ''Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim Yasaları'' TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
KH -28 Urban Management Development Alan Duben -Sadun Emrealp
KH -29 İstanbul İmar Yönetmeliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi
KH -30 Türkiye'de İmar Planlarının Yapım ve Uygulama Süreçlerinin Eleştirisi TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
KH -31 İmar Soru Cevap -1 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
KH -32 Yeni İmar Yasası ve Yönetmelikleri T.C. Resmi Gazete
KH -33 İmar Mevzuatından Şehircilik Mevzuatına Türk Şehirciliğine Sistematik Bir Yaklaşım Denemesi Prof. Dr. Mehmet Çubuk
KH -34 3194 Sayılı İstanbul İmar Yönetmeliği Tadili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KH -35 Leon Duguit et le service public aujourd'hui Alain Bockel
KH -36 Kamu Yönetimi Herbert a. Sımon -Donald W. Smithburg -Victor A. Thompson ( Çevrn:Prof.Dr. Cemal Mıhçıoğlu)
KH -37 Yönetim Hukuku Prof. Dr. Şeref Gözübüyük
KH -38 5228 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İSMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası)
KH -39 Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları Prof. Dr. Şeref Gözübüyük
KH -40 Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku Mehmet Karagöz
KH -41 Kentsel Topraklar - Ülkemizde ve Başka Ülkelerde Prof. Fehmi Yavuz
KH -42 Sorularla Turizm Teşvik ve Mevzuatı El Kitabı İstanbul Ticaret Odası
KH -43 İçtihatlı İmar Mevzuatı Dr. Ergun Gürpınar -Araş. Görv. Sevim Budak -Araş. Görv. Pınar Özden
KH -44 İmar Kanunu M. Zeki Öztepe
KH -45 Osmanlıdan Günümüze Toprak Mülkiyeti Açıklamalı Sözlük M. Tului Sönmez
KH -46 Yerel Yönetim ve Çevre Halil Ünlü
KH -47 Belediyelerde Hizmet Sunma Yöntemleri (Yerel Yönetim Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi) Sadun Emrealp -Drew Horgan
KH -48 Kentsel Mali Kaynakların Yönetimi Sadun Emrealp
KH -49 Belediyelerde Proje Yönetimi (Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi) Sadun Emrealp
KH -50 Yönetimler Arası İlişkiler (Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi) Halil Ünlü
KH -51 Yerel Yönetim ve Ahlak (Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı El kitapları Dizisi) Adalet Bayramoğlu Alada
KH -52 Belediyelerde Mali Yönetim (Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi) Sadun Emrealp
KH -53 Belediyelerde İnsan Kayağı Yönetimi (Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi) Ferzan Bayramoğlu Yıldırım
KH -54 Belediyelerde Kriz Yönetimi (Yerel Yönetimin Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi) Sadun Emrealp
KH -55 Yeni Bir Belediyeciliğe Doğru Türk İdareciler Derneği, Bilimsel Araştırma Dizisi
KH -56 Belediye Kurulmasında Uyulacak Ölçütler ve Yöntem Prof. Dr. Cevat Geray
KH -57 Belediye Zabıtası Kılavuzu Edhem Ruhi öneş
KH -58 Bölge Belediyelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Gap Belediyeler Birliği
KH -59 Belediyecilik Yazıları (1976 -1991) İlhan Tekeli
KH -60 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin (yeni bir yapı kontrol sistemi ve afetlere karşı dayanıklılığı sağlayacak teknik önlemleri içermek üzere) Revizyonu Tasarısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi
KH-61 Kent-Kültür ve Toplumsal Uyum ve HABİTAT II Sonuçlarının değerlendirilmesi - 4. Dünya Şehircilik Kongresi (Türkiye'de 20. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu) Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
KH-62 Yasal Değişim Sürecinde İnsan, Toplum, Çevre, Kent ve Mimarlık TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
KH-63 İSMEK El Sanatları Albümü İSMEK
KH-64 Türk Bilim Politikası Devlet Bakanlığı
KH-65
KH-66 Late 19th. and 20th. Century Artists and Movements ODTÜ METU Ara-yayın Dizisi
KH-67 Atina Anlaşması İmar İskan Bakalığı Meken Genel Müdürlüğü
KH-68 Gustav OELSNER Ord. Prof. Dr. Ing. H. C.
KH-69 Harita Mühendisliğinde 50 yıl Eğitim Sempozyumu TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
KH-70 Proje Döngüsü Yönetimi I Proje Teklifi Yazma, İzleme ve Değerlendirme Nurhan YENTÜRK, Yiğit AKSAKOĞLU
KH-71 Kaynak Geliştirme ve Fon Yönetimi İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi
KH-72 Örgüt Yönetimi Eğitim Klavuzu İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi
KH-73 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Muhasebe, Finansman ve Vergi Uygulamalarına Giriş İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, Metin Konca
KH-74 Proje Döngüsü Yönetimi II AB Fonları, Bütçeleme ve Raporlama İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, Alper AKYÜZ, İdil ESER, Emel KURMA
KH-75 Gönüllülerle İşbirliği İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, Laden YURTTAGÜLER, Alper AKYÜZ
KH-76 Sivil Toplum Kuruluşları İçin Stratejik Düşünme - Strateji Geliştirme İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, Hale AKAY
KH-77 Teknoloji TMMOB
KH-78 AB - GATS Mühendislik Alanına Etkileri  Bildiriler Kitabı TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbl Şubesi
KH-79 Kamu Yönetimi Prof. Dr. Acar ÖRNEK
KH-80 Loncadan Odaya Nadir Eserler Kataloğu İto Yayınları
KH-81 Bir Yerel Yönetim Deneyiminin Ardından Küükçekmece Ayazma-Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi Yrd. Doç. Dr. Sırma TURGUT, Y. Şehir Plancısı Eda Ceylan
KH-82 Demokrasi Anlayışında Kent Kürşat Bumin
KH-83 Yargı Kararlarında Planlama Belma BABACAN TEKİNBAŞ TMMOB Şehir Plancıları Odası
KH-84 Özelletirme ve Kamu Arazileri TMMOB Şehir Plancıları Odası
KH-85 Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma YTÜ, TMMOB, İstanbul Üniversitesi
KH-86 Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu Prof. Dr. Ali KAHRİMAN
KH-87 Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim ve Planlama Ahmet NARİNOĞLU
KH-88 Yerel Yönetimlerde Hizmetlerden Memnuniyet ve Yolsuzluklar İstanbul Araştırması İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
KH-89 İstanbul'un Yönetimi Bir Kent Planlama Yönetimi Denemesi Dr. Sırma RAMAZANOĞULLARI TURGUT
KH-90 İş Dünyasına Yönelik Bilgi Merkezleri İstanbul Ticaret Odası
KH-91 Belediyeler ve İdari Vesayet Mali İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi
KH-92 Kent Toprakları Sorunu 
KH-93 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliklerinin (yeni bir yapı kontrol sistemi ve afetlere karşı dayanıklılığı sağlayacak teknik önlemleri içermek üzere) Revizyonu Tasarısı Cilt II Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
KH-94 The Second Inter- American Conference of Mayors Final REPORT  An Emerging Policy Agenda For Local Government
KH-95 Şehir Hukuku, Şehrin ve Şehirlinin Hakları Nelerdir Şehir ve Düşünce
KH-96 Ankara Belediyesi Danışma Kurulları Toplantıları Batıkent Projesi Yayın Dizisi
KH-97 İnnovations in Urban Management The Urban Age 
KH-98 Good Municipal Financing Practices in Latin Amerika The Urban Age 
KH-99 Küçükçekmece Gölü ve Havzası İçin Çevre Yönetim Biriminin Oluşturulma Süreci ve Bölge Katkıları Çalştayı Çevre Yönetim Modeli TÜBİTAK- Küçükçekmece Belediyesi
KH-100 İmar Kararları ve Yargı Denetimi Tamer Gök
KH-101 İmar Mevzuatı ve İmar Kanunu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
KH-102 Türkiye için AB Üyelik Müzakereleri Süreci Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu
KH-103 Avrupa Birliği ve Yerel Yönetimler - Konferans Raporu
KH-104 Müzakere Süreci Hazırlıkları - 1 (Katılım Öncesi Mali Yardımlar ve Bölgesel Kalkınma Programları T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
KH-105 12 Derste Avrupa Pascal Fontaine
KH-106 Avrupa Birliği Nasıl Çalışır? - AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği
KH-107 Avrupa'nın İnsanlarına Hizmet - Avrupa Komisyonu Sizin İçin Neler Yapar Avrupa Birliği
KH-108 AB Sürecinde Şehir Plancıları Geleceği "Hizmetlerin Serbest Dolaşımı" TMMOB Şehir Plancıları Odası
KH-109 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gerçeği ve 5286 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
KH-110 TMMOB'nin İlkeleri ve Çalışma Anlayışı Yasası Yönetmelikleri (Temmuz 2010) TMMOB
KH-111 Türk Ticaret Kanunu Dr. A. Bumin Doğrusöz, Av. Öznur Onat, Dr.Funda Tunçel Töralp
KH-112 Madencillite Önemli Bazı Ülkelerde Maden Hukuku ile İlgili Mevzuat TMD- Melih Turhan
KH-113 İş Cinayetleri Almanağı 2012 Adalet Arayana Destek Grubu
KH--114 Kamulaştırma Bilirkişiliği 2013 Meslek İçi Eğitim Notları TMMOB Şehir Plancıları Odası
KH-116 Taşınmaz Değerlemesi Taşınmaz Hukuku-İmar Hukuku Değerleme Yöntemleri Prof.Dr. Erol Köktürk, Dr.Müh. Erdal Köktürk


Kütüphaneye geri dön