Kuruluş ve Amaç

Şehir Plancıları Odası, 1954 yılında yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı 23 meslek odasından biridir. TMMOB Şehir Plancıları Odası 1969 yılında kurulmuş; 6298 üyesi, ulusal bir meslek örgütü olarak 12 şubesi, 28 il temsilciliği ile Türkiye genelinde örgütlenmiştir. Oda genel merkezimiz Ankara’dadır. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi 1990 yılında kurulmuş olup, 2015 yılı Aralık ayı itibariyle üye sayımız 1995’e ulaşmıştır. Şubemiz yetki sınırları içerisine İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illeri girmektedir. Odamızın başlıca amaçları şunlardır:

  • Ülke ve kamu çıkarları çerçevesinde Şehir ve Bölge Planlaması mesleği ile ilgili bütün konularda mesleğin ve meslektaşların görev ve yetkilerini düzenlemek,
  • Oda üyelerinin birbirleri ile ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, meslek haklarına sahip çıkmak, kent planlama ve bilimini geliştirmek,
  • Ülke içinde ve dışında tüm resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulama ve kuram alanında mesleğin gelişmesini sağlamak üzere her türlü etkinlikte bulunmak,
  • Ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması doğrultusunda meslek alanına giren konularda doğal kaynakların ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi, ülkenin sanatsal ve teknik gelişmesi için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,
  • Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin ve öğrenciliğin sorunlarını incelemek, diğer ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen modellerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda oluşturulacak öğretim elemanı ve öğrenci komisyonları (ya da kolları) ile etkinliklerde bulunmak. 

ŞUBEMİZİN İÇ ÖRGÜTLENMESİ
Şubenin en yüksek karar organı 2 yılda bir toplanan Genel Kurul’dur. Genel Kurul’da seçilen 7 asil ve 7 yedek toplam 14 kişiden oluşan Yönetim Kurulu odanın yönetim görevini üstlenmektedir. Şubemiz yetki sınırları içerisindeki illerde il temsilcilikleri oluşturulmaktadır; Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde il temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Buna ek olarak meslektaşlarımızın toplu olarak çalıştığı birimlerde iş yeri temsilcilikleri oluşturulmaktadır. İş yeri temsilcilikleri oda amaçlarının gerçekleştirilmesi, oda çalışmalarının yaygınlaştırılması ve etkinliğinin arttırılması, iş yerlerinde üyelerin karşılaştıkları mesleki sorunların giderilmesi, öneri ve dileklerin odaya iletilmesi amacıyla kurulmaktadır. Şubemizde TMMOB Şehir Plancıları Odası Çalışma Komisyonları Yönetmeliği uyarınca faaliyet alanları ile ilgili olarak gündemi takip etmek, görüşler oluşturmak, bilimsel araştırmalar yapmak, mesleğin ulusal ve uluslararası düzeydeki çağdaş gelişmelerini izlemek, meslek içi eğitim ortamını yaratmak, üyeler arasında mesleki-sosyal dayanışma ve üyelerin ilgi duydukları konulardaki bilgi ve birikimlerini ifade etmeleri için gerekli ortamı sağlamak amacıyla mesleki komisyonlar oluşturulmaktadır. Bununla beraber Şehir Plancıları Odası adına şubemizce hazırlanmakta olan Planlama Dergisi ve İstanbul Kent Almanağı Yayın Kurulumuz faaliyet göstermektedir.