ZEYTİNBURNU İLÇESİ, NAKLİYECİLER SİTESİ REZERV YAPI ALANINA İLİŞKİN İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak İstanbul İl Müdürlüğünce 01.08.2018 – 30.08.2018 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Plan değişiklikleri, Şubemizce itiraz konusu edildi.

Planlama alanı, Bakanlık Kurulu’nun 30.07.2018 tarihli 132751 sayılı Olur’u ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmiş olup brüt alanı 156,233 m²’dir. Planlama alanı sınırı bahse konu rezerv alanı kapsamaktadır. Plan raporuna göre, 25.11.2016 tasdik tarihli ve İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verilen planda fonksiyon değişikliğine gidilmeden plan hükümleri düzenlemesi yapılmıştır. Buna göre 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Ticaret + Konut Alanı olarak gösterilen alan üzerinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ile “Emsal Rezerv Yapı Alanı Sınırı üzerinden hesaplanacak olup E:1.80’dir. TAKS net parsel alanı üzerinden hesaplanacak olup TAKSmaks:0.60, Yençok:Z+13 Kattır.” ve “Planlama alanı tamamındaki bodrum katlar iskân edilebilir. İskân edilen bodrum katlar emsale dâhildir.” şeklindeki düzenlemeler getirilmiştir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin (e) bendinde; “Planlar, diğer kademedeki planların büyütülmesi veya küçültülmesi yolu ile elde edilemez.” şeklinde yer alan İfadeye aykırı olarak hazırlandığı tespit edilen imar planı değişiklikleri, aynı zamanda planlama alanı çevresine getireceği yapı ve trafik yoğunluğu bakımından şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olarak hazırlanmıştır.

Bahsedilen gerekçelerle, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı şekilde hazırlandığı İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne 21.12.2018 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar