ZEYTİNBURNU İLÇESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

13.12.2013 tarihinde İBB Meclisince onanan ve 28.02.2014 – 28.03.2014 tarihleri arasında askıda kalan Zeytinburnu İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine Şubemizce itiraz edilmiştir.

İtiraz konusu plan değişikliği incelendiğine, 23.03.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında belirlenmiş olan yapılaşma koşullarına ilişkin 3 no.lu plan notunda değişikliğe gidildiği görülmektedir. İtiraz konu plan notu değişikliği ile 3 no.lu plan notu değişikliği aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

3-) Planda konut,konut+ticaret alanında kalan alanlarda;

1.000 m² den küçük parsellerin tevhid edilmesiyle oluşan l.000 m²-2.000 m² arasındaki parsellerde meri plana göre hesaplanan inşaat alanı %15 arttırılarak, 

l.000 m² den küçük parsellerin tevhid edilmesiyle oluşan 2.000 m² den büyük parsellerde %20 arttırılarak, 

l.000 m² den küçük parsellerin tevhid edilmesiyle oluşan 3.000 m² den büyük parsellerde veya imar adasının tamamının tevhid edilmesi ile oluşturulan 2.000m2’den büyük parsellerde %25 arttırılarak uygulama yapılır.

İtiraz konusu plan notu değişikliği ile büyüklükleri oranında sınıflanan parsellerdeki inşaat alanlarına yönelik 23.03.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında belirlenmiş olan yapılaşma koşullarının her bir madde için %5 oranında arttırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu yapılaşma artışı ile ilçe genelinde ortaya çıkacak yoğunluk artışı ve ilçede oluşacak ek nüfus artışına yönelik sağlık ve eğitim tesisi alanlarına, aktif yeşil alanlara, sosyal ve kültürel tesis alanlarına ilişkin gerekli değişikliklerin itiraz konusu plan değişikliğinde yer almadığı görülmektedir. Donatı alanları açıkça azalacak olup, buna dair hiçbir çözüm önerisi getirilmediği anlaşılmaktadır. Bu durum açık bir şekilde kamunun ortak çıkarlarının aleyhine olup 23.03.2007 onanlı 1/5000 ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planı’nın bütünlüğünü bozacak niteliktedir. 

Yukarıda belirttiğimiz konular kapsamında, yasal haklarımız saklı kalmak koşulu ile, söz konusu Zeytinburnu İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliğine ilişkin 13.12.2013 tasdik tarihli plan değişikliğine Şubemizce itiraz edilmiştir.

Tüm İtirazlar