ÜSKÜDAR İLÇESİ, GERİGÖRÜNÜM VE ETKİLENME BÖLGELERİNE İLİŞKİN REVİZYON İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 27.10.2016 – 25.11.2016 tarihleri arasında 3 etap halinde askıya çıkarılan Üsküdar İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve 27.10.2016 – 28.11.2016 tarihinde askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına Şubemizce itiraz edildi.

Söz konusu revizyon imar planları,  09.10.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Üsküdar Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Revizyon Nazım İmar Planı kapsamındaki alanda; meri plan koşullarına uygun gelişmemiş olan yüksek katlı yoğun ve niteliksiz bir yapılaşma olduğu ifade edilerek yapılmıştır. Ancak revizyon imar planları ile, meri nazım imar planında belirtilen kat yükseklikleri artırılmış; buna karşın donatı alanları azaltılmıştır. Ayrıca nazım imar planlarına ilişkin askı süresinin tamamlanıp itirazların değerlendirilerek kesinleşmesi beklenmeden, alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Üsküdar Belediyesi’nde askıya çıkarılmıştır. Bu durum “planların kademeli birlikteliği ilkesi”ne aykırıdır. 

İmar Planı değişikliği plan notları ile donatı alanlarının kesin olarak belirlenmediği görülen planlar, imar planı yapımının ana amacına aykırı olup uygulamada sorunlara ve keyfi uygulamalara sebep olacaktır. Ayrıca plan notları ile belirlenen yapılaşma koşulları, Boğaziçi Kanunu hükümlerine aykırılık içermektedir. Söz konusu imar planları ile öngörülen uygulamada, terklerin ne amaçla kullanılacağı belirsiz olup aleni ve şeffaf bir süreç öngörülmemiştir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olarak hazırlanan ve 3 etap halinde askıya çıkarılan Üsküdar İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planlarına Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar