ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAH. 77 ADA 5 PARSEL, 1083 ADA 56 PARSEL VE BİR KISIM KADASTRAL BOŞLUK ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ’NE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mah. 77 Ada 5 Parsel, 1083 Ada 56 Parsel Ve Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Şubemizce itiraz konusu edildi.

Askıya çıkarılan nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliği; imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararı ve güvenliğine aykırı, bilimsellikten uzak hususlar içermektedir. Plan değişikliği ile bölgede ayrıcalıklı imar hakları tesis edilmekte olup; çevreye emsal teşkil edici, donatı dengesini, ulaşım sistemini ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte kararlar alınmaktadır. Çevre yapılaşma koşullarını aşan söz konusu plan kararları ile planlama alanında yapı ve nüfus yoğunluğu arttırılmaktadır. Planda önerilen fonksiyonlar alanın yakın çevresi ile uyumlu değildir. 

Yukarıda saydığımız tüm gerekçeler doğrultusunda; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bulgurlu Mah. 77 Ada 5 Parsel, 1083 Ada 56 Parsel Ve Bir Kısım Kadastral Boşluk Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,  Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olması, plan bütünlüğünde çevre yapılaşma koşullarına emsal teşkil edeceği, alanın sorunlarına çözüm getirmek bir yana yeni sorunlar yaratacağı gerekçeleri ile, 28 Mayıs tarihinde Şubemizce itiraz edildi.


Tüm İtirazlar