TUZLA YEDİEVLER BÖLGESİ 136 ADA 12 PARSELE (ESKİ 918 PARSELİN BİR KISMI) İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul İli, Tuzla Yedievler Bölgesi 136 Ada 12 Parsele (Eski 918 Parselin Bir Kısmı) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 05.07.2017-03.08.2017 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup plan değişikliğine 03.08.2017 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.

Söz konusu plan değişikliği planlama esaslarına, şehircilik ilkeleri ve imar mevzuatına aykırı hususlar içermektedir.

Belediye meclisi kararında ifade edildiği üzere, itiraza konu imar planı değişikliği kapsamındaki alan Yedievler Bölgesi Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planında Askeri Alan iken 2016 yılında onaylanan değişiklik ile Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmüştür.  Plan değişikliği ile Tuzla Belediyesi mülkiyetindeki 136 ada 12 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmiş olan fonksiyonu iptal edilerek 500 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanına dönüştürülmüştür.

Söz konusu plan değişikliğinin hangi bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanılarak Konut Alanı olarak belirlendiği açıklanmamıştır. Nitekim meclis kararında yer alan Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde, değişikliğin kamu yararı oluşturmadığı gibi ulaşıma ilave yük getirmekte olduğu tespit edildiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadığı görüşü bildirilmiştir. İmar planında kamusal kullanıma ayrılmış bir alanın konut alanına dönüştürülerek plan bütünlüğüne aykırı bir karar alınması emsal teşkil edecektir. Plan onaylama yetkisini, planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve imar mevzuatına aykırı olarak kullanarak ayrıcalıklı imar hakları tanımlaması, imar planlarına olan güveni zedelediği gibi meslek alanımızın saygınlığına da zarar vermektedir.

Bununla birlikte, itiraza konu imar planları 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Oysa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 21.11.2016 tarihinde yapılan açıklamada askı ilan süresinin 3194 sayılı İmar Kanununda öngörüldüğü gibi 1 ay olarak uygulanacağı açıklanmıştır.

Bahsedilen hususlar çerçevesinde, İstanbul İli, Tuzla Yedievler Bölgesi 136 Ada 12 Parsele (Eski 918 Parselin Bir Kısmı) İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği “İmar planı değişiklikleri” başlıklı 26. Maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve iptal edilmesi istemiyle Şubemizce itiraza konu edildi.
Tüm İtirazlar