TUZLA-PENDİK İLÇE SINIRI TEPEÖREN MEVKİİNDE YAPILMASI PLANLANAN SOKAK HAYVANLARI BARINAĞINA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI'NA İTİRAZ EDİLDİ

16.01.2015 tarihinde İBB Meclisi tarafından onanan ve 10.07.2015-10.08.2015 tarihleri arasında askıda kalan Tuzla-Pendik İlçe Sınırı Tepeören Mevkiinde Yapılması Planlanan Sokak Hayvanları Barınağına Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Şubemizce itiraz edilmiştir.

Aksıya çıkarılan nazım imar planı ve uygulama imar planı ile Tuzla - Pendik İlçeleri sınırında Tepeören mevkiinde bulunan ve Devlet Ormanı alanında kalan 679.998,22 m² yüzölçümlü alan ve bu alan komşuluğundaki bir kısım 2B arazisinden oluşan toplam 722.707,028 m² yüzölçümlü alan Orman ve Ağaçlandırılacak Alan olarak belirlenmiştir. 3. Nolu plan notu ile “bu alanlarda sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu, barınması vb amaçtaki ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik müştemilat, yapı ve tesisler yapılabilir. Bu tesisler sökülüp takılabilir elemanlarla yapılacak olup E:0,03 değeri ve hmaks:2 kat aşılamaz” şeklinde düzenlenmiştir.

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği ile hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı ortama geri bırakılıncaya kadar rehabilite edilmesi ve bu süre içerisinde geçici olarak kalması için “geçici bakımevileri” kurulması öngörülmüştür.

Söz konusu nazım imar planı ve uygulama imar planı ile toplu ulaşım imkânlarının kısıtlı olduğu orman alanı, hayvan barınağı olarak belirlenmiştir. Söz konusu imar planı ile belirlenen 72 ha büyüklüğündeki hayvan barınağı konumu ve büyüklüğü ile bu amaca uygun değildir.

Plan paftaları incelendiğinde, hâlihazır harita üzerinde su toplama çizgileri ve dereler görülmektedir.  Ancak halihazır haritada görülen derelerin imar planında gösterilmediği anlaşılmaktadır. Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’ne göre geçici bakımevleri “Dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmamalıdır”. Ancak alanın bu nitelikte olmadığı görülmektedir. Ayrıca meclis kararından Ormanın kullanılmasına yönelik ön izin dışında hiçbir kurumun görüşüne başvurulmadığı anlaşılmaktadır. Derelerin bulunduğu ve su havzası içinde kalan alanda hazırlanan imar planı için İSKİ görüşüne başvurulması zorunludur.

Tuzla ve Pendik ilçeleri sınırlarında orman alanının hayvan barınağı olarak belirlenmesine yönelik nazım imar planına ve uygulama imar planının yeniden değerlendirilmesi ve iptal edilmesi hususunda Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar