TUZLA İLÇESİ ASKERİ ALAN (JANDARMA) NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

20.07.2015 tarihinde İBB Meclisi tarafından onanan ve 19.09.2015-19.10.2015 tarihleri arasında askıda kalan Tuzla İlçesi sınırları içinde “Askeri Alan (Jandarma) Nazım İmar Planı Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edilmiştir.

Söz konusu nazım imar planı değişikliği ile meri imar planında büyük kısmı park ve dinlenme alanları, kısmen MİP3 Kentsel Hizmet Alanı, kısmen de yol olarak belirlenmiş yaklaşık 250.000 m²’lik Askeri Alan”ın; 14.200 m²’lik Askeri Alan’ı Hizmet Dönüşüm Alanı’na dönüştürülmüştür.

Plan Değişikliği açıklama raporu incelendiğinde plan değişikliğinin amacı “Tuzla Jandarma Komd. Tb. Komutanlığı’nın konuşlu bulunduğu arazi sınırları içerisinde kalan kadastral yollar, park ve yeşil alanların askeri alana çevrilmesi ve Belediyeye ait arazı (921) parsel ile şahsa ait arazinin (914 parsel) kışla dışına çıkarılması” olarak açıklanmıştır.

“İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır”. Söz konusu nazım imar planı değişikliği incelendiğinde plan ile belirlenmiş park alanları ile 20 metrelik ana akslardan biri olarak belirlenmiş yolun iptal edilerek donatı alanlarının kaldırıldığı ve konut alanı oluşturularak alandaki nüfus ve yapı yoğunluğunun artırıldığı görülmektedir.

Hizmet Dönüşüm Alanları, 30.04.2005t.t.’li 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe İçmeler Aydınlı Şifa Mimar Sinan Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda ıslah imar planları ile hisseli mülkiyet dokusu üzerinde sağlıksız olarak yapılaşmış alanların dönüşümünü sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan bir kullanımdır. Sağlıksız olarak yapılaşmış alanlardaki yapılaşmanın yoğunluk değerlerinin, donatıların zemin yapısı ve şehircilik kriterlerine uyumlu hale dönüştürülmeleri amacıyla parsel birleştirilmesi ya da tek yapı adasında uygulama yapılmasını teşvik edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  Oysa söz konusu imar planı değişikliği kapsamında “Hizmet Dönüşüm Alanı” olarak belirlenmiş olan mevcutta boş durumda olup hizmete dönüşüm alanı şartlarını taşımamaktadır.  Ayrıca plan notları ile hizmet sektörüne yönelik kullanımların yer alması amacıyla belirlenen Hizmet Dönüşüm Alanı fonksiyonundaki alanlarda konut ve ticaret+konut fonksiyonunun da yapılmasına imkân verilmiştir. 
Tüm İtirazlar