ŞİŞLİ İLÇESİ, KAPTANPAŞA MAHALLESİ 2765/1, 2063/4, 10295/18,9,10,13,14 VE 2064/113 NUMARALI PARSELLERİ KAPSAYAN ALANA İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ ÖZEL PROJE ALANINA AİT İMAR UYGULAMASINA İTİRAZ EDİLDİ

27.04.2015 tarihinde ÇŞB tarafından onanan ve 04.05.2015-02.06.2015 tarihleri arasında askıda kalan Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi 2765/1, 2063/4, 10295/18, 9, 10, 13, 14 ve 2064/113 numaralı parselleri kapsayan Alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Özel Proje Alanına ait İmar Uygulamasına Şubemizce itiraz edilmiştir.

Askı tutanağında söz konusu imar uygulamasına dayanak olan uygulama imar planının Bakanlık Makamının 16.09.2014 tarih ve 15223 sayılı Olur’u ile onaylandığı, yapılan itirazlar değerlendirilerek Bakanlık Makamının 05.01.2015 tarih ve 75 sayılı itirazın reddi Olur’u ile reddedilerek planlar kesinleştiği ifade edilmektedir. Ancak söz konusu uygulama imar planında değişiklik yapılarak İl Müdürlüğünüz tarafından 16.04.2015 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Askı ilanında söz konusu uygulama imar planı değişikliğinin onama kararlarına ilişkin bilgi verilmemiş yalnızca “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14.04.2015 tarih ve 6272 sayılı yazısı ekinde iletilen İlimiz Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Özel Proje Alanı’na İlişkin Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin UİP-5545,1 plan işlem numarası ile” onaylandığı belirtilmiştir. Uygulama imar planı askıda iken İl Müdürlüğünüzce aynı alana ait 18. Madde uygulaması askıya çıkarılmıştır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği Planların ilanı, itirazlar ve kesinleşmesi başlıklı 33. Maddeye göre imar planlarına askı süresi içinde itirazlar yapılır, yapılan itirazlar idarece değerlendirilir. İdarenin karar merciince itirazların reddedilmesi halinde, planlar başkaca bir onay işlemine gerek kalmaksızın red kararı tarihinde kesinleşir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresinin sonunda kesinleşir”. Yönetmeliğin 32. Maddesine göre “Ancak uygulama imar planı kesinleşmeden imar uygulaması yapılamaz”. Söz konusu imar uygulamasına dayanak olan uygulama imar planı henüz kesinleşmeden imar uygulamasının onaylanarak askıya çıkarılması yönetmeliğe aykırıdır. 

16.04.2015 tarihinde askıya çıkarılan uygulama imar planı değişikliği ile imar uygulaması sınırları belirlenerek yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmıştır. 18. Madde uygulama sınırını doğrudan etkileyen söz konusu imar planı değişikliği askıda iken imar uygulamasının uygulanması telafisi güç zararlar doğuracaktır. 

Hâlihazır durumda üzerinde meslek lisesi faaliyetinin sürdürüldüğü alandaki 02.10.2013 tarih ve 15706 sayılı Bakan Olur’u ile onaylanan imar planı değişikliği tarafımızca yargıya taşınmış İstanbul 8. İdare Mahkemesi`nde 2014/174 Esas numarasıyla görülen davada alınan 2014/1582 sayılı karar ile imar planı değişikliği iptal edilmiştir. Mahkeme tarafından verilen iptal kararına karşın Bakanlığınızca 16.09.2014 tarih ve 15223 sayılı Bakan Olur’u ile aynı amaçlı yeni bir imar planı onaylanmıştır. Söz konusu imar planı değişikliğine de Odamızca dava açılmış olup İstanbul 3. İdare Mahkemesinde görülmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevleri Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını hazırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek, Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetlerin norm ve standartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak ve ilgililerin kayıtlarını tutmak olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığınızca hazırlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde imar planı değişikliklerinin koşulları belirlenmiştir. İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.  İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.  İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.
b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.

İptali için Odamızca dava edilen ve söz konusu 18. Madde uygulamasına dayanak olan imar planı değişiklikleri tarafınızca hazırlanan yönetmeliğe, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırıdır. 

Bakanlığınızca onaylanarak askıya çıkarılan 18. Madde uygulaması da “İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik”e aykırı hususlar içermektedir.

Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4. Maddesi be fıkrasına göre düzeleme sınırı; “düzenlenecek imar adalarının imar plânına göre yol, meydan, park, genel otopark, yeşil saha gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tâbi olmayan alanlar ile cami ve karakol yerlerini çevreleyen sınırdır”. Askıya çıkarılan 18. Madde uygulama sınırının ise plan kapsamında cami alanı ile bir kısım yol ve yeşil alanı kapsamadığı görülmektedir. Askı cetveli incelendiğinde, Bulgar Ekzarhlığı Vakfı ile Taşyapı İnş. Taah. San. Ticaret Ala ortaj mülkiyetinde olan 2063 ada 4 parsel (59.442,00 m²) ile 2765 ada 1 parselin (5.840,00 m²) uygulama kapsamında olduğu, 2063 ada 4 parselin 263,31 m²’lik kısmının düzenleme alanı sınırı dışında bırakıldığı anlaşılmıştır.  Düzenleme alanı dışında bırakılan bu kısım imar planında “camii alanı” olarak belirlenmiştir. Yine imar planında Camii ve yeşil alan olarak belirlenmiş olan 10295 ada 18 parsel 18. Madde uygulama sınırı dışında bırakılmıştır.


Bakanlığınızca onaylanarak askıya çıkarılan “İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi 2765/1, 2063/4, 10295/18, 9, 10, 13, 14 ve 2064/113 numaralı parselleri kapsayan” ve imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olan 18. Madde uygulamasına Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar