ŞİLE, BALİBEY MAHALLESİ 140 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİLDİ

Şile İlçesi Balibey Mahallesi 140 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 21.03.2018-19.04.2018 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Plan değişiklikleri, Şubemizce itiraz konusu edildi.

Şile İlçesi Balibey Mahallesi 140 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 140 Ada 1 parselin Askeri Alan olarak belirlenmiş olan fonksiyonu iptal edilerek 400 kişi/ha yoğunluklu Konut Alanına dönüştürülmektedir. Mülkiyeti Şile Belediyesi’nde olan ve imar planında Askeri Alan olarak belirlenmiş olan alanın hangi bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanılarak Konut Alanı olarak belirlendiği açıklanmamıştır. Ayrıca söz konusu plan değişikliği ile önerilen Konut Alanı fonksiyonu çevre plan fonksiyonlarıyla uyumlu olmasına rağmen, önerilen yoğunluk değerinin çevre yapılanma koşulları üzerinde olduğu, teklif neticesinde bölgeye gelecek ilave kalıcı nüfus yoğunluğuna hizmet edecek donatı alanlarının ayrılmadığı görülmektedir.

Bahsedilen gerekçelerle, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı şekilde hazırlandığı görülen Şile İlçesi Balibey Mahallesi 140 Ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne 16.04.2018 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar