SARIYER, AYAZAĞA MAHALLESİ 1 ADA 23 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 1 Ada 23 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanarak 27/06/2018 - 26/07/2018 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu plan 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerine, kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Şubemiz tarafından itiraz konusu edildi.

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca onaylanan plan değişikliğinin plan raporunda belirtildiği üzere, mevcut imar planında Ticaret Alanı (T2) fonksiyonunda olan 6840 m2’lik alanının Ticaret Alanı fonksiyonu korunmuş, ancak yapılaşma koşullarında emsal değeri arttırılarak TAKS koşulu kaldırılmıştır.  Söz konusu parselde 06.03.2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre riskli yapı tespit edilmiştir. Tespit edilen riskli yapının yerine yapılacak yeni yapının mevcut yapılaşma koşullarının fazlasıyla üstünde bir inşaat alanı getirecek olması, komşu parsellerde yer alan yüksek katlı yapıların bu anlamda plan raporu içerisinde emsal gösterilmesi bölgede bulunan tüm parsellerin aynı şekilde dönüşme riskini beraberinde getirmektedir. Alanın belirtilen yapılaşma koşulları ile dönüşmesi bölgenin yaya ve araç trafiği yükünü arttıracak, altyapı ve donatı alanları açısından yetersizlik teşkil edecek ve kamu yararını arttırmak yerine şahıslara ayrıcalıklı imar hakları tanıyacaktır. Ayrıca alanda yapılaşma koşulları getirilen inşaat alanının yanında önerilen donatı alanı yalnızca 714 m2’lik bir park alanı olup plan, donatı açısından yetersizdir.

Bahsedilen hususlarla birlikte, plan raporunda TAKS, planlama alanında yer alan ticaret alanında yapılaşma formunu kısıtlayan ve çağdaş mimariyi engelleyen bir ibare olarak ifade edilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği içerisinde tanımlı ve yapılaşma koşullarını düzenleme açısından büyük öneme sahip bir ifadenin kısıtlayıcı ve engelleyici bir unsur olarak yer aldığı bir plan raporuna sahip söz konusu plan değişikliklerinin yine Bakanlık tarafından onaylanarak askıya çıkarılması oldukça çelişkili bir durumdur.

Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olduğu görülen “İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, 1 Ada 23 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne, 26 Temmuz tarihinde Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar