SANCAKTEPE İLÇESİ’NDE YER ALAN MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan muhtelif parsellere ilişkin “04.09.2018 Tarih ve E.4466/20713 Sayılı, 05.09.2018 Tarih ve E.4473/20735 Sayılı, 05.09.2018 Tarih ve E.4467/20716 Sayılı, 05.09.2018 Tarih ve E.4468/20723 Sayılı, 04.09.2018 Tarih ve E.4464/20710 Sayılı, 12.2017 Tarih, BN: 6287 Sayılı, 18.07.2018 Tarih ve E.3800/17013 Sayılı, 04.05.2018 Tarih ve E.2059/10071 Sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı Yazısı ve Eki 1/5000 Ölçekli Teklif Plan Değişikliği” 14 Aralık 2018 tarihli 1982 sayılı meclis kararı ile 02.04.2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

Özetle itiraza konu tüm plan değişiklikleri kamusal kullanımı özel kullanıma çevirme kararı içermektedir. İstanbul’un gün geçtikçe artan nüfusu ve donatı alanlarının hâlihazırdaki yetersizliği göz önünde bulundurularak bu plan değişikliği kararlarının iptal edilmesi gerekmektedir. Nazım imar planları ile nüfus ve yapı yoğunluğun planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olarak bilimsel yöntemler ile belirlenmesi, yerleşim alanın mevcut sorunların belirlenmesi, sorunlara yönelik çözümleri belirlemesi ve yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarının ayrılması gerekmektedir. İtiraz konusu nazım imar planı değişiklikleri incelendiğinde ise yapı ve nüfus yoğunluğunun bilimsel yöntemler ile belirlenmediği, yapılaşma ve nüfus değerinin belirsiz bırakıldığı görülmektedir. 

Plan değişikliklerinin ne şekilde yapılabileceğini belirleyen Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinde; “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz” denilmekte olup, söz konusu plan değişikliklerinde belirtilen ilkelerin hiçbirini sağlamamakta olup, plan ana kararlarını bozucu, kamu yararına aykırı, yoğunluk arttırarak sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşürücü niteliktedir.

Ayrıca yoğunluk artırımı önerilen değişiklikler ile donatı azaltmayı öngören plan kararlarının tek bir meclis kararı ile kabul edilmesi planlama disiplinin kamu yararının gözetilmesi prensibine bu derece aykırı değişikliklerin yapılması kabul edilebilir değildir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olan “04.09.2018 Tarih ve E.4466/20713 Sayılı, 05.09.2018 Tarih ve E.4473/20735 Sayılı, 05.09.2018 Tarih ve E.4467/20716 Sayılı, 05.09.2018 Tarih ve E.4468/20723 Sayılı, 04.09.2018 Tarih ve E.4464/20710 Sayılı, 12.2017 Tarih, BN: 6287 Sayılı, 18.07.2018 Tarih ve E.3800/17013 Sayılı, 04.05.2018 Tarih ve E.2059/10071 Sayılı Sancaktepe Belediye Başkanlığı Yazısı ve Eki 1/5000 Ölçekli Teklif Plan Değişikliği” ne Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar