SANCAKTEPE İLÇESİ, EYÜP SULTAN MAHALLESİ 7570 ADA 14 PARSELE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİLDİ

Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, 7570 ada, 14 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 12.04.2019-13.05.2019 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, 7570 ada, 14 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile çoğunlukla “K4” simgeli 300ki/h yapılanma koşulunda Konut Alanı lejantında, kısmen de Park Alanı lejantında kalan ile 7570 ada 14 parselin Park Alanı olarak belirlenmiş olan fonksiyonu iptal edilerek Park Alanı lejantında kalan kısmı da “K4” rumuzlu Konut Alanı’na dönüştürülmektedir. İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre imar planı değişikliğinin kamu yararının gerektirdiği zorunlu hallerde, mevcut planın uygulanmasına engel bir durumun oluştuğu durumlarda hazırlanması esastır. Ancak Park Alanı olarak belirlenmiş olan alanın hangi bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeye dayanılarak Konut Alanı’na dahil edildiği açıklanmamıştır.

Ayrıca itiraza konu planlara ilişkin Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede yeşil alan miktarının azaltıldığı, yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı gerekçesiyle, Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede ilave inşaat alanının bölgesel ulaşım ve trafik yükünü arttıracağı gerekçesiyle ve İSKİ Genel Müdürlüğünce nüfus yoğunluğunun arttırıldığı gerekçesiyle olumsuz görüş bildirilmiştir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde; plan bütünlüğünü bozan, emsal teşkil eden, mevzuat ve planlama ilkelerine aykırı usuller içeren “Sancaktepe İlçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, 7570 ada, 14 parselin bir kısmına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği”ne Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar