SAKARYA İLİ, DOĞANÇAY RİPAJI II. KISIM DOĞANÇAY-SAPANCA ARASI DEMİRYOLU GÜZERGAHINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ’NE İTİRAZ EDİLDİ

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih ve 3/132 sayılı kararı ile onaylanan ve 4 Nisan 2016 tarihinde askıya çıkarılan Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu güzergahına yönelik nazım imar planı değişikliğine Şubemizce itiraz edildi.

Hızlı  tren  hattı güzergahına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği plan hiyerarşisine ve planların kademeli birlikteliği ilkesine aykırılık içermekte, nazım imar planı değişikliği ile birlikte gerçekleştirilen güzergah değişikliğinin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeleri anlaşılamamaktadır. Yeni güzergahın doğal ve yapay eşikler dikkate alınmadan ve gerekli kamu kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan belirlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, belirlenen yeni güzergahın  tünel  kısımlarının imar planlarına işlenmediği tespit edilmiştir. Bunlarla birlikte, bölgedeki mevcut imar planları bir önceki güzergah göz önünde bulundurularak hazırlanmış olup, güzergahın değişmesi durumunda mevcut imar planlarının revize edilmesi ihtiyacı doğacaktır. 

Yukarda bahsedilen husus lar çerçevesinde, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 tarih ve 3/132 sayılı kararı ile onaylanan ve 4 Nisan 2016 tarihinde askıya çıkarılan Doğançay Ripajı II. Kısım Doğançay-Sapanca arası Demiryolu güzergahına yönelik nazım imar planı değişikliğine Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar