PENDİK İLÇESİ, GÜZELYALI MAHALLESİ, 2601, 2602, 2603, 2610 PARSELLERİN TAMAMI İLE 1331 PARSELLERİN BİR KISMI VE 0/PARK PARSEL VE BİR KISIM KADASTRAL BOŞLUĞA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

13.05.2015 tarihinde İBB Meclisi tarafından onanan ve 28.07.2015-25.08.2015 tarihleri arasında askıda kalan Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah., 2601, 2602, 2603, 2610 parsellerin tamamı ile 1331 parsellerin bir kısmı ve 0/Park parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edilmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2015 tarih ve 753 sayılı kararı ile “Pendik İlçesi, Güzelyalı Mah., 2601, 2602, 2603, 2610 parsellerin tamamı ile 1331 parsellerin  bir kısmı ve 0/Park parsel ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup  ilgili kurum ve kuruluş görüşleri  doğrultusunda  hazırlandığı, toplam donatı  alanı miktarında artışa sebep olduğundan ve  kamu mülkiyetlerinin değerlendirilmesine yönelik  olduğundan ‘112 Acil Yardım İstasyonu’ alanı olarak teklif edilen alanın park alanı olarak düzenlenmesi,  2 nolu plan notunda geçen  ‘112 Acil Yardım İstasyonu Alanı’ ibaresinin  iptal edilmesi ve 4 nolu  plan notunun  ‘Park  alanı içerisinde 112 Acil Yardım İstasyonu Alanı olarak  kullanılmak üzere  tek katlı  100m² yi  aşmayan yapı yapılabilir’ şeklinde yeniden düzenlenmesiyle” tadilen  uygun bulunmuştur.

Söz konusu plan değişikliğine göre, 2601, 2602, 2603, 2610 parsellerde yer alan “ticaret-hizmet alanı” fonksiyonu iptal edilerek “içerisinde 112 Acil Yardım İstasyon alanı olarak kullanılmak üzere tek katlı 100 m2’yi geçmeyen yapı yapılabilir plan notu ile “park alanı”na alınmış; 0/park parsel, 1331 parsel ve bir kısım kadastral boşlukta yer alan “park alanı” ve “fay hattı” iptal edilerek “akaryakıt satış, servis ve bakım istasyonu alanı”na alınmıştır.

Aksıya çıkarılan nazım imar planı değişikliği imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararı ve güvenliğine aykırı, bilimsellikten uzak hususlar içermektedir:

1) Nazım İmar Planı değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırıdır. Bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanmayan değişiklik ile donatı alanları azaltılmıştır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi 1. fıkrasına göre;  “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere” dayanılarak yapılır.

Aynı maddenin 3. fıkrası (b) bendine göre: “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur”.

Halbuki, plan değişikliği ile kaldırılan park alanı yerine önerilen park alanı, yaklaşık 1,5 km uzakta olup hizmet etki alanının dışında kalmaktadır. Yaya erişim mesafesine de uygun olmayan bu alan eşdeğer alan niteliği taşımamaktadır. Bu haliyle Planlama Alanı bütünündeki açık ve yeşil alan dağılımı dengesi bozulmaktadır. Ayrıca mevcut durumda “park alanı” olan alan üzerinde yapılaşma bulunmazken, plan değişikliği ile bunun yerine “park alanı” fonksiyonu getirilen 2601, 2602, 2603, 2610 parseller üzerinde hali hazırda yoğun yapılaşma bulunduğundan, plan kararlarının yakın gelecekte uygulamaya geçirilmesi mümkün olamayacak, dolayısıyla Alan bütünündeki açık ve yeşil alan miktarı fiilen azaltılmış olacaktır. Ayrıca, söz konusu park alanı sahile yakın, bulvardan cephe alan, donatı alanlarına yakın bir konumda bulunması nedeniyle meri plandaki haliyle korunması gerekmektedir. Sonuç itibariyle, getirilen değişiklik imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırıdır.

2) Park alanı içine getirilen yapılaşma koşulları Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne aykırıdır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Madde 2. Fıkra (ab) bendine göre; park alanı “İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır”

Meclis karar tutanağından anlaşıldığı gibi, 2601, 2602, 2603, 2610 parsellerde önerilen park alanı büyüklüğü 1680 m2’dir.  Adı geçen yönetmelik hükmüne göre bu parsellerde düzenlenecek bir “park alanı”nda olabilecek en fazla yapılaşma alanının 50 m2’yi geçemeyeceği hesap edilmektedir. Plan notu ile 112 Acil Yardım İstasyonu olarak kullanılmak üzere 100 m2 büyüklüğünde yapı yapılabileceği yönünde getirilen karar imar mevzuatına açıkça aykırıdır.

3) “Fay Hattı” plan kararlarıyla belirlenen bir arazi kullanım fonksiyonu olmayıp planlara altlık teşkil eden bir doğal veridir.

Bir fay hattında gerçekleşecek deprem sonucu yüzeyde görülmesi muhtemel yüzey kırıklarının yeri ve doğrultusu her depremde birbirinden farklı olabilmektedir. Depremlerin gerçekleşme mekanizmasının karmaşıklığı nedeniyle, muhtemel yüzey faylanmasının gerçekleşeceği hattın ayrıntılı jeoteknik etütlerle kesin olarak belirlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle fay hatları bir çizgi olarak değil, çevresinde belli genişliklerde koruma bantları içeren fay kuşakları ya da fay hattı alanları olarak belirlenir. Bu alanlar üzerinde kat’i surette hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi esastır. Nitekim, değişikliğe konu olan meri 18.12.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Güzelyalı Nazım İmar Planı’nın fay hatlarına ilişkin 2.7 numaralı plan notunda “mutlak fay alanları: bu alanlar tanımlanmış fay hatları ve olası fay hatlarının çevresinde yer alan, yapılanma açısından ciddi risk taşıyan alanlar olup netice olarak yapılanmaya gidilmemesi esastır” hükmü yer almaktadır.

Nazım İmar Planı değişikliği ile fay hattının bir bölümünün fay hattı lejandından çıkartılarak diğer bölümlerinin fay hattı lejandında bırakılmış olması plan değişikliğinin bilimsel verilere dayanılarak yapılmadığının kanıtıdır.

1999 Doğu Marmara depremlerinden alınan derslerin ve her an beklenen büyük İstanbul depremi gerçeğinin göz ardı edilerek, yakın geçmişte deprem ürettiği bilinen bir fay hattı üzerinde yapılaşmaya izin verilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Hele ki fay hattı üzerine akaryakıt istasyonu gibi tehlikeli bir kullanım getirilmesi kamu yararı ve kamu güvenliğini üst derecede tehdit eden bir durum doğurmaktadır.

Belirtilen bu hususlar dikkate alındığında, söz konusu Nazım İmar Planı değişikliğinin; park alanının hizmet ettiği alanda eşdeğer büyüklükte bir alan ayrılmaması nedeniyle, sosyal altyapı alanlarının büyüklüğünü azalttığı; park alanı içine mevzuata aykırı yapılaşma koşulları getirdiği; planlara altlık oluşturan doğal bir veri niteliğindeki fay hattını arazi kullanım kararlarını yönlendiren bir doğal eşik değil de bir arazi kullanım fonksiyonu olarak görerek, yapılanmaya gidilmemesi esas olan fay hattının bir bölümüne bilimsel verilere dayanmaksızın arazi kullanım fonksiyonu getirdiği, bu fonksiyonun tehlikeli bir kullanım olan akaryakıt satış servis ve bakım istasyonu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu gerekçelerle, askıya çıkarılan Nazım İmar Planı değişikliği kamu güvenliğini tehdit etmekte olup yukarıdaki itirazlarımız doğrultusunda planlama esasları, şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı ve kamu yararı açısından yeniden değerlendirilerek iptal edilmesi hususunda Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar