KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, HALKALI MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi 4979, 202, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 220, 241, 240, 239, 238, 237, 236 Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 12.04.2019-13.05.2019 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 31.05.2016 tarih, 2016/1057 kararı ile iptal edilen planlar sebebiyle plansız alanda kalan alana ilişkin hazırlanan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi 4979, 202, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 220, 241, 240, 239, 238, 237, 236 Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği ile belirlenen plan onama sınırı içindeki alan ticaret alanı, park alanı, su kaynakları koruma kuşağı, otopark alanı ve yapı yasaklı alandır. Söz konusu plan Ulaşım Planlama Müdürlüğü ve Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü’nden olumsuz ve İSKİ’den şartlı görüş almasına rağmen kabul edilmiştir.

Söz konusu planın plan gerekçelerinde, plan yapımının temel gerekçesi, 4979 parsel üzerinde yer alan ruhsatlı yapının bir bölümünün, 2013 tarihli 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Yeşil Alanda kalması ifade edilmektedir. Öncelikle 1992 yılında yapı ruhsatı verilmiş olan alan için Nazım ve Uygulama İmar Planı hazırlanırken, planlama alanının doğal özellikleri gözetilerek yeşil alan statüsü korunmuşken, itiraza konu plan değişikliğinde alanın dere koruma alanında kalması gibi doğal çevre ile ilgili özellikleri göz ardı edilmiştir. Yalnızca mülkiyete bağlı planlama anlayışı, planlamanın bilimsel temelleri ve yaklaşımları ile taban tabana zıttır.

Yalnızca mülkiyet durumuna bağlı olarak hazırlanmış ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmış olan itiraza konu plan değişikliği aynı zamanda Nazım ve Uygulama İmar Planları’nca belirlenmiş olan donatı alanlarında da kayba yol açmaktadır.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde; plan bütünlüğünü bozan, emsal teşkil eden, ayrıcalıklı imar hakları tanıyan, mevzuat ve planlama ilkelerine aykırı usuller “İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi 4979, 202, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 220, 241, 240, 239, 238, 237, 236 Parsellere İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği”ne Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar