KARTAL, YUNUS MAHALLESİ’NİN BİR KISMINA AİT RİSKLİ ALAN SINIRLARI DAHİLİNE İLİŞKİN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNE İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yunus Mahallesi’nin bir kısmına ait Riskli Alan sınırları dahili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği” 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince onaylanarak 08/06/2018 - 7/07/2018 (30 gün) tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

Plan raporunda belirtildiği üzere söz konusu değişiklikler ile, mevcut imar planındaki spor tesisi alanı küçültülerek sağlık alanı, ibadet alanı, eğitim alanı, park alanı arttırılmıştır. Ancak donatı alanları üzerinde yapılan bu alan değişikliklerinden daha önemli olarak plan teknik açıdan ve ulaşım kararları açısından yetersiz durumdadır.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, ulaşım sistemlerini 1/5000 ölçeğinde gösteren nazım imar planı değişikliğinden taşıt ve yaya yolları ve ulaşım kararları açısından farklılaşmamaktadır. Söz konusu değişiklik ile önerilen TİCTK fonksiyonlu alanlarda yeni getirilen kullanımların üreteceği trafik hacmi dikkate alınmamış ve gerekli yollar plan üzerinde gösterilmemiştir. TİCTK fonksiyonlu alanlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan ve yollar konusunda herhangi bir öneriye rastlanamamakta ve yaklaşık 11 hektarlık alanda yaşayacak nüfusun herhangi bir ulaşım şekline ihtiyaç duymayacağı varsayımının gerekçesi anlaşılamamaktadır.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olan “İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yunus Mahallesi’nin bir kısmına ait Riskli Alan sınırları dahili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği”ne itiraz edildi.Tüm İtirazlar