KARTAL İLÇESİ, ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, 2248 ADA 3 PARSELİN BİR KISMI VE PETROL-İŞ MAHALLESİ, 2663 ADA 28 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

19.05.2015 tarihinde İBB Meclisi tarafından onanan ve 19.06.2015-20.07.2015 tarihleri arasında askıda kalan Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mah., 2248 ada 3  parselin bir kısmı ve   Petrol-İş Mah., 2663 ada 28 parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edilmiştir.


Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih, 1583 sayılı kararı ile  “(…) Kartal İlçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 2248 ada 3 parselin bir kısmı ve Petrol İş Mahallesi 2663 ada 28 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup, Kartal Belediye Başkanlığı ile ilgilisi arasında imzalanan 06.02.2007 tarih 3924 sayılı protokolde 2663 ada 28 parselin konut alanına alınması şartı ile ilgilisine ait 2248 ada 3 nolu parselin ve 516 ada 13-14 nolu parsellerin Kartal Belediyesine bilabedel terk edilmesinin karara bağlandığı, protokolün imza edilmesinin ardından 516 ada 13-14 nolu parsellerin Kartal Belediyesi mülkiyetine geçtiği görüldüğünden, 2248 ada 3 nolu parselin Eğitim Tesisi ve yol alanında kalan kısımları kamu eline bedelsiz geçmeden 2663 ada 28 nolu parselde uygulama yapılamaz." plan notunun ilavesiyle tadilen uygun bulunmuştur.
Söz konusu plan değişikliğine göre  2663 ada, 28 parsel sayılı ilköğretim alanında kalan 5584 m² yüzölçümlü taşınmazın konut alanına dönüştürülmesine karşılık, 2248 ada, 3 parsel sayılı 4411 m² Park Alanında kalan taşınmazın Temel Eğitim Alanına dönüştürülmesi kararlaştırılmış olup, okul yapımı için asgari alanı standartlarında, eşdeğer alan gösterilmediği tespit edilmektedir. 
Konu ile ilgili 15.05.2015 tarihli 866 sayılı Büyükşehir Meclis Kararında; 19.04.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih, 1605 sayılı kararı ile “….1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itiraz incelenmiş olup, Kartal Belediye Başkanlığı ile ilgilisi arasında imzalanan 06.02.2007 tarih, 3924 sayılı protokol kapsamında hazırlandığından ve protokole konu 516 ada, 13-14 nolu parsellerin kamu eline geçtiği görüldüğünden “2248 ada, 3 nolu parselin eğitim tesisi ve yol alanında kalan kısımları kamu eline bedelsiz geçmeden 2663 ada, 28 nolu parselde uygulama yapılamaz.” Plan notunun ilavesiyle ve 2663 ada, 28 nolu parselin batısından geçen yolun meri plandaki halinin korunmasıyla 2663 ada, 28 nolu parselin konut alanına alınması, 2663 ada, 248 ve 27 nolu parsellerin ise meri plandaki hallerinin korunması …. uygun görülmüştür.” şeklinde karara bağlandığı belirtilmektedir. 


İlgili plan değişikliği ile birlikte gerek Kartal Belediyesi'nin gerekse eğitim fonksiyonu dahilinde kullanılmak üzere Hazine'nin adına bilabedel kamu parseli üretilmesi mümkün kılınmış olsa dahi, yürürlükte olan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı bir şekilde işlem tesis edildiği görülmektedir. Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtildiği üzere Plan Değişiklikleri ilgili olarak;
“İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.
İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.
İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.
İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.
Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır.”
denilmektedir. 
Belirtilen bu hususlar dikkate alındığında söz konusu plan değişikliğinin sosyal ve teknik altyapı alanlarının büyüklüğünü azalttığı, konumunu değiştirdiği, ilgili yatırımcı Bakanlığın uygun görüşünün alınmadığı, donatı alanının hizmet ettiği alanda eşdeğer büyüklükte bir alanın ayrılmadığı ve 2663 ada 28 parselin Eğitim Tesis Alanı ve Park Alanından, K3 (600 ki/ha yoğunlukta) Konut Alanına alınarak yoğunluk artırıcı bir nitelik taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bu gerekçelerle askıya çıkarılan söz konusu imar planı değişikliğine Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar