KAĞITHANE İLÇESİ, ARICILAR MEVKİİ, GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ VE PROJE ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

16.10.2015 tarihinde ÇŞB tarafından onanan ve 21.10.2015-19.11.2015 tarihleri arasında askıda kalan Kağıthane İlçesi, Arıcılar Mevkii, Gecekondu Önleme Bölgesi ve Proje Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edilmiştir.


14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin 4. Maddesi “Tanımlar” başlığı altında Nazım imar planı ”Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı halihazır haritalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı” olarak; Uygulama imar planı ise “Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı” olarak tanımlanmıştır.


Söz konusu yönetmelik 6. Maddesinde ise “(2) Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” denilmektedir.
Kağıthane İlçesi, Arıcılar Mevkii, Gecekondu Önleme Bölgesi ve Proje Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği plan notunda ise sadece “1/1000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılamaz ve uygulamaya ilişkin hükümler 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenecektir.” denilmektedir. 


1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise “Ticaret+Konut Alanlarında 3 nolu plan hükmüne uyulmak kaydıyla yapı nizamı, blok şekli ve ebatları uygulama projesine göre düzenlenir” denilmekte 3 nolu plan notu ile “Ticaret+Konut Alanlarında E:1,80, TAKS:0,40 Yençok:30,50 m’dir.” ifadesi dışında uygulamaya ilişkin kararlar getirilmemiştir.


Plan notları ile fonksiyon ve nüfus yoğunluğu tanımlanmamış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği; 1/1000 ölçekli uygulama imar planını yönlendirecek, mekânsal nitelikte hedef koyan yol gösteren ve ilke belirleyen bir plan olmamakla birlikte yönetmeliğin bahsi geçen maddelerine aykırılık içermektedir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belirlenmesi gereken “kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları” içermemektedir.


Orman alanına bitişik konumdaki planlama alanındaki yapılaşma koşulları ve fonksiyonların yer seçim kararları orman alanının korunmasına yönelik önlemler geliştirilmeksizin alınmıştır. Bu haliyle, mevcutta tek katlı yapıların bulunduğu alanda 30 metre yüksekliğinde öngörülen Konut+Ticaret Alanlarının orman alanına etkisi göz ardı edilmiştir.


Planlama hiyerarşisine, planlama teknikleri ve şehircilik ilkelerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine aykırı bir biçimde değişiklik yapılmış olmasından dolayı Kağıthane İlçesi, Arıcılar Mevkii, Gecekondu Önleme Bölgesi ve Proje Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar