KADIKÖY İLÇESİ, ACIBADEM (OSMANİYE) MAHALLESİ, 154 PAFTA, 626 ADA, 4 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ’NE İTİRAZ EDİLDİ

Kadıköy İlçesi, Acıbadem (Osmaniye) Mahallesi, 154 pafta, 626 ada, 4 parselin “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı”ndan “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı”, “Konut+Ticaret Alanı” ve “Dini Tesis Alanı”na alınmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 22.01.2016 - 20.02.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup 19.02.2016 tarihinde Şubemizce itiraz konusu edildi.
Mülkiyeti Şerifoğlu Zelkif Gezici Vakfı adına kayıtlı söz konusu parsel; 01.08.1997 tarihli “1/5000 ölçekli Kadıköy, Koşuyolu, Acıbadem, Hasanpaşa Mahallesi Nazım İmar Planı”nda ve 01.08.1997 tarihli “1/1000 ölçekli Kadıköy Acıbadem-Koşuyolu Mahallesi, D-100 Kuzeyi Revizyon İmar Planı”nda “Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisleri Alanı”nda kalmakta olup Avan Projeye göre uygulama yapılacağı belirtilmiştir.
Bahsedilen plan değişikliği teklifleri ile parselin bir bölümünün “Ticaret + Konut Alanı”na alınması; donatı alanını küçültülerek sosyal ve teknik altyapı standartlarını önemli oranda azaltmaktadır. Bununla birlikte, belirtilen yapılaşma koşullarının, çevre yapı koşullarına aykırı olduğu da tespit edilmiştir.
Ayrıca planlama alanı içerisinde eser yapının ve İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararı ile tescilli ağacın bulunduğu, ancak plan notlarında Koruma Kurulu’na ve Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu’na ilişkin görüş notlarının bulunmadığı görülmektedir.
Bahsedilen hususlar çerçevesinde, “Kadıköy Osmaniye Mahallesi, 626 ada 4 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği”ne, sosyal donatı miktarını azaltarak yapı yoğunluğunu artıracağı, çevre yapılaşma koşullarına uymadığı, kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatı ve 3194 sayılı İmar Planı’nın Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olduğu gerekçeleriyle, Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar