KADIKÖY İLÇESİ, ZÜHTÜPAŞA MAHALLESİ, KALAMIŞ MEVKİİ, FENERBAHÇE-KALAMIŞ YAT LİMANI ALANINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI'NA İTİRAZ EDİLDİ

17.03.2015 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onanan ve 27.03.2015-27.04.2015 tarihleri arasında askıda Kalan Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış Mevkii, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Şubemizce İtiraz Edilmiştir.

Söz konusu koruma amaçlı nazım imar planı ve uygulama imar planı yasal mevzuata, planlama ilke ve esaslarına aykırı hususlar içermektedir.
1. İtiraz konusu koruma amaçlı nazım imar planı ve uygulama imar planının birlikte onaylanarak askıya çıkarılması, koruma amaçlı imar planlarının ana kararlarının anlaşılması, tartışılması ve itirazların değerlendirilmesine izin vermemesi açısından planlama ilkelerine aykırıdır. 
Mekansal Planlar Yapım yönetmeliği ile nazım ve uygulama imar planlarının birlikte onaylanmasına izin verilmesine karşın bu durum plan ana kararlarında değişiklik yapılmasını olanaksız hale getiren bu uygulama planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. 
Nazım imar planlarında, yerleşime ilişkin genel bölgesel karar alternatiflerinin ve gelişme stratejisi alternatiflerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kentin önemli bir kamusal alanının koruma amaçlı olarak hazırlanan nazım imar planlarının ana kararların anlaşılması, tartışılması, plandan etkilenen tarafından incelenmesi, gerekli itirazların yapılması ve bu sürecin sonunda İdare tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu süreçte uygulamanın başlamış olması telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracaktır.
2. Söz konusu imar planları ile belirlenmiş olan yapılaşma koşulları alanın doğal sit ve arkeolojik sit niteliğinin bozulmasına sebep olacaktır. 
Söz konusu plan kapsamındaki alan, Kalamış Yat Limanı ile birlikte İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.03.2009 tarih ve 1861 sayılı kararı ile I. Ve II. Derece Doğal Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına olarak tescil edilmiştir. Fenerbahçe Yarımadası kıyı çizgisi dışında yerleşime ait kalıntıların bulunma olasılığı göz önüne alınarak arkeolojik sit alanı, asırlık sakız ağaçları ile birlikte doğal yapının korunması ve geliştirilebilmesi için doğal sit alanı olarak belirlenmiştir.
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin “Koruma amaçlı imar planı hazırlama ilkeleri” başlıklı 27. Maddesine göre “Koruma amaçlı imar planları, varsa etkileşim geçiş sahaları da göz önünde bulundurularak ve sit alanının bütününü kapsayacak şekilde veya uygun görülen etaplar halinde, içinde bulunduğu yerleşme ile ilişkileri kurularak hazırlanır”. Askıya çıkarılan söz konusu nazım imar planı ve uygulama imar planı doğal sit alanı ve arkeolojik sit alanın bir kısmını kapsamakta olup sit alanının bütününde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin bütüncül bir yaklaşım içermemektedir. 
Plan notları, plan açıklama raporu ve imar planı paftaları incelendiğinde doğal yapının korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik önlemlerin belirlenmediği, bu doğrultuda kararların alınmadığı görülmektedir. 
Plan açıklama raporunda mevcut durumda faaliyetini sürdüren 1069 yat yanaşma kapasitesinin 1700 yat yanaşma yerine olarak yeniden düzenlendiği belirtilmektedir. Söz konusu imar planı ile 15.000 m²’lik inşaat alanı yaratılmakta olup bunun yalnızca %18’i yat limanı fonksiyonunun gerektirdiği idari ve teknik yapılara ayrılmıştır. Plan sonucu oluşan imar hakkının % 82’si turizm ve ticaret yapılarına ayrılmıştır. Ticaret ve turizm yapılarının yanı sıra ticari amaçla kullanılabilecek yeraltı otoparkı yapılmasına izin verilmektedir.
Söz konusu alanın hem II. Derece Doğal Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında olması hem de I. Derece Doğal Sit komşuluğunda olması sebebiyle koruma-kullanma dengesinin sağlanması, doğal sit niteliğinin korunmasına ilişkin önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu nazım imar planı ve uygulama imar planı ile mevcut iskele ve dalga kıran boyutlarının büyütülmektedir.  Kıyı silüetini olumsuz etkileyecek, ekolojik dengeyi bozacak, hem de hava koridorunun kesilmesine neden olacak bu değişiklik koruma ilkelerine aykırıdır. 
3. Söz konusu nazım imar planı ile belirlenmiş olan yoğunluk değerleri Kıyı Kanunu’na aykırıdır.
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanına ait 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, yeraltı otoparkı hariç olmak üzere toplam emsal 0.13, Hmax çatı dahil 7.50m., yeraltında yapılacak olan ticari amaçlı otopark alanı  emsale dahil edildiğinde emsal :0.31 yapılanma koşullarında “Yat Limanı Alanı”na alınmış olup Yat Limanı Alanında Katlar Alanı Toplamının (Emsal dikkate alınarak) min. %12’si Teknik Hizmet Alanı, min.%5.37’si İdari Hizmet Alanı,  max. %46.84’ü Ticaret Alanı, max. %35.79’u Turizm Tesis Alanı olarak ayrılmıştır. Dolayısıyla planda 115.469,31 m² olan Yat Limanı Alanı’nda 0.13 emsal hesabı ile 15.011 m² ilave inşaat alanı oluşmaktadır.
Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Tanımlar Başlıklı 4. Maddesinde yat limanı “yatlara güvenli bir bağlama ve her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş, işletme izin belgesi almış, turizm işletmesi belgeli kıyı yapıları” olarak tarif edilmiştir. Ayrıca “konaklama tesisi yapılması halinde, bu tesislerin yükseklikleri 6.50 metreyi (2 kat) ve emsali toplam emsalin %20’sini geçmeyecek şekilde yapılaşma koşulları imar planı kararı ile belirlenir” hükmü ile yapılaşma sınırlanmıştır. 
Oysaki söz konusu nazım imar planında yapılaşma hakkının %46,84’ü ticari yapılara % 35,79’u turizm alanlarına ayrılmıştır. Kat yükseklikleri ise 7,50 metre olarak belirlenmiştir. Yat limanı fonksiyonun varlığını sürdürebilmesi amacıyla izin verilen işlevlerin ötesinde kentin önemli bir kıyı bölgesi olan alanda ticaret ve turizm fonksiyonlarının oluşturulmaktadır. 
1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan hükümleri 2. Maddesi ile yer altında yapılacak olan otopark alanının ticari amaçlı olmasına izin verildiği görülmektedir. Yat limanı fonksiyonunun gerektirdiği otopark ihtiyacı dışında ticari amaçlı kullanılacak otoparkın imar planında gösterilmesi, mevcut ulaşım şeması ile ilişkisinin gösterilmesi ve etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir
Bölgenin mevcut hali ile yoğun olan araç sayısını ve nüfus hareketini artıracak olan söz konusu koruma amaçlı imar planı ile getirilen fonksiyonların tüm Fenerbahçe ve Kalamış bölgesine etkisi dikkate alınmamış, çevre ile ilişkisi kurulmamıştır. İstanbullular özellikle Kadıköylüler için son derece önemli bir kamusal alan niteliğinde olan Fenerbahçe Kalamış sahil bandı kamusal alan niteliğini kaybedecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, yasal mevzuata, planlama ilke ve esaslarına aykırı düzenlemeler barındırdığı tespit edilen Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış Mevkii, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar