GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, SARIGÖL MAHALLESİ, BİLGİN SOKAK, HAMAM CADDESİ VE GÜZEL SOKAK ARASINDA KALAN 4,84 HA.LIK ALANA AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan; İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, Bilgin sokak, Hamam Caddesi ve Güzel Sokak Arasında Kalan 4,84 ha.lık alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 22 Nisan 2016 tarihinde Şubemizce itiraz konusu edildi.

Söz konusu imar planları, 2015/7902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edilen Sarıgöl - Yenideoğan Mahalleleri içerisindeki 33,17 ha.lık alan içerisinde bir alan için hazırlanmış olup, bu sınırın hangi kriterler çerçevesinde belirlendiği muğlaktır. Planlama alanı içerisinde hesaplanan nüfusun çok üzerinde yapılaşma hakları plan notları ile tahsis edilmiş ve ayrıcalıklı imar hakları getirilmiştir. Planlama alanı içerisinde verilen donatı alanı kararları Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile belirlenen standartlara aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, plan değişikliğinin plan raporunda kurum görüşlerine yer verilmemiş olup yalnızca kurum görüşlerinin alınmış olduğu belirtilmiştir. 

Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, Bilgin sokak, Hamam Caddesi ve Güzel Sokak Arasında Kalan 4,84 ha.lık alana ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  Değişikliği; planlama alanı sınırlarının bilimsel ölçütlerle belirlenmemiş olması, yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırılıyor olması, donatı alanlarının yetersizliği ile; planların planlama esasları, şehircilik ilkeleri, imar mevzuatı, kamu yararı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırı olduğu gerekçeleriyle Şubemizce itiraz konusu edildi.


Tüm İtirazlar