EYÜP İLÇESİ, ÇIRÇIR MAHALLESİ, AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI OLARAK BELİRLENEN ALANDAKİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 15.02.2017 – 16.03.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olarak Belirlenen Binaların Yer Aldığı, 179 Ada, 2 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak 15.02.2017 – 16.03.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olup Şubemizce itiraz edildi.

Söz konusu imar planı değişikliği ile plan notu değiştirilerek; daha önce aynı alanda askıya çıkarılan ve itirazımıza konu edilen imar planı değişikliğinde belirtilen Ticaret + Konut Alanı’nın emsal değeri arttırılmıştır. Yapılan plan notu değişikliği ile gerçekleştirilen emsal değeri artışı yönetmelik maddelerine aykırıdır.

Plan değişikliğinde, emsal hesabının brüt parsel üzerinde yapılacağı belirtilerek ayrıcalıklı imar hakkı tanımaktadır. 19.08.2005 onanlı Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda yapılaşma koşulları en fazla beş kat iken alanda 13 katlı yapılaşma öngörülmüş; bununla birlikte, plan değişikliği ile getirilen yoğunluk artışına istinaden donatı artışı yapılmamıştır.

Söz konusu imar planı değişikliği ile deprem riski öne sürülerek sağlıksız bir yapılaşma önerilmektedir. Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren ve yönetmeliğe aykırı hususlar içeren Eyüp İlçesi, Çırçır Mahallesi, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Riskli Yapı Olarak Belirlenen Binaların Yer Aldığı, 179 Ada, 2 Parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne 16.03.2017 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar