EYÜP İLÇESİ, AKŞEMSETTİN MAHALLESİ’NDE PARK ALANINI İÇEREN PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak 10.02.2017-13.03.2017 tarihleri arasında askıya çıkarılan Eyüp İlçesi, Akşemsettin Mahallesi,  854 ada, 1 parsel ile 122 ada, 413 parsel ve park alanının bir kısmını içeren 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edildi.

Söz konusu imar planı değişiklikleri ile 122 Ada 413 Parselin doğusunda bulunan yeşil alan konut alanına çevrilmiş, parselin kuzeyindeki konut alanı ise park alanına çevrilmiş; plan üzerinde alansal olarak korunmaya çalışılan park alanı yaklaşık %7’lik eğime sahip bir alandan yaklaşık %38’lik eğime sahip olan başka bir alana taşınmıştır. Bir başka deyişle, konut alanının inşaat faaliyetlere görece elverişli olmayan kısmı park alanına ayrılarak, inşaat yapmaya görece daha uygun olan park alanı konut alanına dönüştürülmüştür.

İtiraza konu edilen 1/5000 imar planı değişikliğinde mevcut konut alanı lejandı üstüne Taban Alanı Katsayısı ve Emsal gösterimleri getirilmiş, plan notlarında bu koşullar tekrarlanmış ve ayrıca çekme mesafeleri ile otoparklara ilişkin ibarelere yer verilmiştir. Söz konusu işlem Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık içermektedir. Ayrıca ile alandaki inşaat alanı ve yoğunluk arttırılmış olup; artması öngörülen nüfusa yönelik donatı artışı yapılmamıştır.

Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde, Eyüp İlçesi, Akşemsettin Mahallesi,  854 ada, 1 parsel ile 122 ada, 413 parsel ve park alanının bir kısmını içeren 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği’ne imar mevzuatına, şehircilik ilke ve esaslarına, kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar