ESENYURT İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 381 ADANIN GÜNEYİNDEKİ TESCİL DIŞI ALANA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN TADİLATI'NA İTİRAZ EDİLDİ

17.01.2015 tarihinde İBB Meclisi tarafından nnanan ve 27.03.2015-27.04.2015 tarihleri arasında askıda kalan Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 381 Adanın Güneyindeki Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Plan Tadilatı Şubemizce itiraz edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 14.01.2015 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliği ile 13.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Esenyurt TEM Güneyi Nazım İmar Planı’nda İSKİ koruma kuşağında Park olarak belirlenmiş olan 4.700 m²’lik alan İlköğretim Tesis Alanı olarak belirlenmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesine göre “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır”. Söz konusu nazım imar planı değişikliğinin gerekçeleri bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeler ile açıklanamamaktadır. Enerji Nakil Hattı ve dere taşkın sahası içinde kalan ve bu gerekçeler ile yeşil alan olarak belirlenmiş olan tescil dışı alanın ilköğretim alanı olarak belirlenmesi mevzuata, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırıdır.

Söz konusu nazım imar planı değişikliğine ilişkin İSKİ Genel Müdürlüğü’nün ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün olumsuz görüşlerine karşın onaylandığı görülmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğü’nün olumsuz görüşünde “İdaremizce, dere yapı yaklaşma sınırları haricinde, taşkın riski taşıyan yapı yaklaşma sınırına komşu/yakın alanlarda, bazı yapı grubunun bulunmamasının faydalı olacağı mutala edilmektedir. Bu bakımdan, kimyasal tesisler (özellikle yanıcı, patlayıcı ve toksik malzeme üretilenler), hastaneler, bakım evleri ve öğretim kurumları, jandarma ve polis karakolu, yangın istasyonu ve taşkın esnasında müdahalede bulunacak personelin bulunduğu ve ekipmanların depolandığı tesislere ait yapı grubuna taşkın riski taşıyan alanlarda izin verilmesi önerilmez” denilmektedir.

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün olumsuz görüşünde ise “‘İlköğretim Tesis Alanı’ fonksiyonu için, tehlike ve risklerden uzak yeni bir yer seçilmesinin daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Ancak, söz konusu alanda belirtilen fonksiyonun planlamasında kararlı olunması durumunda … söz konusu parsel ve yakın çevresi ile beraber ilişkili heyelan havzasının tamamını kapsayacak şekilde ‘Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması’” gerektiği bildirilmiştir. Ancak bu etütlerin yapılmadan imar planı değişikliği onaylanmış olup plan notlarına “Ayrıntılı jeolojik- jeoteknik etüd raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğüne onaylatılmadan ve 1/1000 ölçekli plan yapılmadan uygulama yapılamaz.” Hükmü getirilmesi yeterli görülmüştür.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “bölgede yoğun yapılaşma ve derslik başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması, en yakın okulun 1500 metre uzaklıkta olması nedeniyle taşınmazın park alanından çıkartılarak ilköğretim tesis alanına dönüştürülmesi” uygun değerlendirilmiştir. Ancak henüz iki yıl önce onaylanmış nazım imar planında donatı alanlarının yetersiz olması gerekçesi ile bir ilkokulun zemin yapısının uygun olmadığı, enerji nakil hattının geçtiği, dere taşkın sahasında bir alanda yapılması imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde, yasal mevzuata, planlama ilke ve esaslarına aykırı düzenlemeler barındırdığı tespit edilen Esenyurt İlçesi, Atatürk Mahallesi, 381 adanın güneyindeki tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar