ÇATALCA İLÇESİ, KABAKÇA KÖYÜ 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI'NA İTİRAZ EDİLDİ

13.09.2014 tarihinde İBB Meclisi tarafından onanan ve 07.11.2014-07.12.2014 tarihleri arasında askıda kalan Çatalca İlçesi, Kabakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına Şubemizce itiraz edilmiştir.

Söz konusu nazım imar planı revizyonu ile 25.02.2010 tt.li 1/5000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak belirlenmiş, köy yerleşik alan sınırı dışındaki bazı alanlar konut alanına dönüştürülmüş, plan bütününde gelişme konut alanlarında yoğunluk 40 kişi/ha’a çıkarılmıştır. 

İlgili meclis kararından, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2011 gün ve 698 sayılı kararı ile “ İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinde yapılan son değişiklikler, köydeki fiili yapılaşma, mevcut kamu binaları ve köyde yaşaması planlanan toplam köy nüfusu dikkate alınarak 1/5000 ölçekli planın revize edilmesi” kararı alındığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda 25.12.2012 tarihinde Tarım İl Müdürlüğü ve 15.01.2013 tarihinde İSKİ tarafından görüş bildirildiği, bu görüşlere uygun olarak hazırlanan revizyon nazım imar planın meclise sunulduğu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2013 tarih ve 501 sayılı kararı ile “ planlama alanının çevresinde mevcut yapılaşmış siteler ve konut binaları olduğu görüldüğünden bu yapıların müktesep hakların korunabilmesi için”  yeniden görüş istenmiştir. İstanbul İl Toprak Koruma Kurulu’nun 01.08.2013 tarih ve İTTK-2013/08-06 nolu kararı ile İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 23.08.2013 gün ve 60319257/230-04-02/126310-1244 sayılı yazısı değerlendirilerek tarım alanlarındaki konut sitelerinin bulunduğu alanların tarım dışı amaçla kullanılmasını izin vermiştir. Bu kapsamda köy yerleşik alan sınırı dışındaki tarım alanları nazım imar planı ile 40 kişi/ha yoğunluklu konut alanına dönüştürülmüştür.

Söz konusu nazım imar planı revizyonun onaylandığı alan Büyükçekmece İçme Suyu havzası uzun mesafeli koruma alanı içinde olup İSKİ İçme Suyu Yönetmeliğinde Çatalca İlçesi içinde kırsal alanlarda yoğunluk 40 kişi/ha olarak belirlenmiştir. Kabakça Köyü Nazım İmar Planında meskun konut alanlarında 50 kişi/ha ve 75 kişi/ha olarak belirlenmiş, yönetmeliğin sınırladığı yoğunluğun üzerine çıkılmış iken ilave edilen gelişme konut alanları ile daha da artırılmış, revizyon nazım imar planı teklifi ile 30 kişi/ha olarak belirlenmiş yoğunluk değeri meclis kararı ile 40 kişi/ha’a yükseltilmiş, yoğunluk ve konut alanlarındaki artış karşısında artacak nüfusun ihtiyacını karşılayacak donatı alanları oluşturulmamıştır.

1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda tarım alanların korunması ve kırsal yerleşim alanlarında kırsal yaşamın sürdürülmesi önemli amaçlardan biri olarak gösterilmiş olup plan açıklama raporunda Kabakça köyündeki tarım toprakları ekolojik üretim alanları açısından planlamaları yapılacak birinci derecede ekolojik tarım potansiyeli olan alanlardan biri olarak gösterilmiştir. Yapılan revizyon ile bu amaca aykırı olarak tarım alanlarında, tarım dışı amaçla kullanımı uygun bulunmaksızın yapılan konut sitelerine yasallık kazandırıldığı görülmektedir. Emsal teşkil edecek bu karar tarım alanlarında yapılaşma baskısını artıracaktır. 

Üst ölçek plan kararlarına, ilgili mevzuata, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırılıkları bulunan “Kabakça Köyü 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı”na Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar