BEYOĞLU İLÇESİ, DOLAPDERE PİYALEPAŞA BULVARI VE ÇEVRESİ VE HALICIOĞLU SÜTLÜCE NAZIM İMAR PLANI TURİZM TESİS ALANLARINA İLİŞKİN PLAN NOTUNA İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Halıcıoğlu Sütlüce’de bulunan muhtelif parsellere ilişkin “13.05.2016 Tarih 878 Karar Doğrultusunda 05/04/2001 TT’li Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu Sütlüce Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ile 15/02/2002 TT’li Beyoğlu İlçesi Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği” 22.03.2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

13.05.2016 karar tarihli ve 878 karar numaralı, dava konusu meclis kararı ile meclis kararı ekinde listesi bulunan nazım imar planları plan notlarında değişiklik yapılmıştır. Meclise iletilen plan notu değişikliği Şubemizin daha önce dava konusu etmiş olduğu turizm alanlarına yönelik plan notunu kapsamakta olup, bu karar için Şubemizin davası haklı bulunarak iptali gerçekleşmiştir. Meclis kararı ile nazım imar planlarına ilave edilen plan notu şu şekildedir:

“İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında,  binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane,  mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7m.ye kadar yapılabilir”. 

Dava konusu meclis kararı ile onaylanan nazım imar planı plan notu değişiklikleri imar mevzuatına aykırı olarak hazırlanmış olup inşaat yoğunluğunu artırırken imar planlarının uygulanmasında donatı alanlarının bedelsiz olarak elde edilmesinin önünü açmaktadır.

Plan notu değişiklikleri imar mevzuatının öngördüğü usul ve esaslara aykırıdır. Dava konusu meclis kararı ile ekli listede yer alan ve İstanbul bütünü kapsayan nazım imar planlarında değişiklik yapılmasının önü açılmıştır. Ancak planlamanın temel prensiplerine göre, herhangi bir yerde plan yapılmadan önce alan geniş kapsamlı araştırmalara tabi tutularak ihtiyaçları doğrultusunda plan kararları üretilmelidir. İstanbul’un tüm ilçelerinin ihtiyaçlarının aynı olmadığı da göz önüne alınarak, alana özgü kararlar geliştirilmediği net şekilde görülmektedir. Bunun yanı sıra, değişikliğin gerekçesi ile birlikte plan değişikliği açıklama raporu hazırlanmamıştır. 

Meclis kararı ile bilimsel, nesnel ve teknik gerekçeleri bulunmaksızın İstanbul bütünündeki tüm nazım imar planlarının plan notu değiştirilerek plan ana kararlarını, sürekliliğini ve bütünlüğünü etkileyecek biçimde yapı yoğunluğu arttırmasının önü açılmıştır. İstanbul bütünündeki tüm nazım imar planlarında yapılaşma koşullarının değiştirilmesinin yanı sıra tüm kamusal donatı alanlarının bedelsiz olarak kamuya terkinini zorunlu hale getirilmiştir. 

Planlamanın temel amacı sağlıklı ve yaşanabilir yerleşim yerlerinin oluşturulmasıdır. Bu amaçla hazırlanan imar planlarının eşitlik ilkesi ile hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.  Dava konusu meclis kararı ile plan notlarında yapılan değişiklik imar mevzuatının uygulamaya yönelik hükümlerini ve araçlarını yok sayarak kamuya bedelsiz terki zorunlu kılması eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı kararıyla onaylanan “Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu” değişikliği ile ilgili olarak 12. İdare Mahkemesi 193 karar numarası ile iptal kararı almış olduğu göz önünde bulundurularak plan notu değişikliklerinin iptal edilmesi talep edilmiştir.
Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olan “13.05.2016 Tarih 878 Karar Doğrultusunda 05/04/2001 TT’li Beyoğlu İlçesi Halıcıoğlu Sütlüce Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği ile 15/02/2002 TT’li Beyoğlu İlçesi Dolapdere Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi Nazım İmar Planında Turizm Tesis Alanlarına İlişkin Plan Notu Değişikliği” ne Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar