BEYKOZ İLÇESİ, DERESEKİ MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN PLANLARA İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Dereseki Mahallesi, 316 Ada, 4 Nolu Parsel ve 268-341-343-345-346-348-360-1 (316/TCK) Nolu Parseller ile Bu Parseller Arasında Kalan Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı 18.10.2018 tarihli ve 186788 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylanarak 14/12/2018 – 12/01/2019 tarihleri arasında 30 gün süre ile askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

Planlama alanı içerisinde yer alan parsellerin üçü özel orman alanındadır. Yasaya göre özel ormanda yüzde 6 oranında yapılaşmaya izin verilmektedir. Proje tanıtım dosyasına göre 7 bin 834 metrekarelik 268 numaralı parsel ile 1.795.514 metrekarelik 4 numaralı parsel, tapuda “özel orman” olarak kayıtlıdır. Bu iki parsele toplam 427 adet villa yapılacağı, yine özel orman vasfına sahip 554.843 metrekarelik 360 numaralı parsele ise 126 villa inşa edileceği belirtilmiştir. Böylece özel orman olarak kayıtlı üç parsele toplam 553 villa inşa edilecektir. 

Ayrıca planlama alanında yer alan 268 numaralı parsel 111 bin metrekarelik alana sahip ve tarla niteliğindedir. Bu parsele bir adet spor merkezi, bir adet spor kulübü, 20 adet konaklama tesisi, 13 adet spor tesisleri, 30 adet dükkân, 20 adet restoran, bir adet süpermarket, 75 adet ofis, bir adet otopark, bir adet cami, bir adet ilkokul, bir adet ortaokul, bir adet lise yapılması planlanmaktadır. İnşaatın yapılacağı saha içerisinde 4474 ağaç mevcuttur. Bu yönüyle itiraza konu planlar ile 4474 ağacın yok olmasına sebebiyet verilecektir.

Kentin akciğerleri sayılan ve gittikçe küçülen orman alanlarının imara açılması, kentin sürdürülebilirliği açısından kabul edilemez. Önce sit derecesi değiştirilip, sonra imar planları hazırlanıp kişiye özel rant sağlanması planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı hedeflerinden de biri olan kentin sürdürülebilirliği konusunda yapılması gereken; korunması gereken özellikle orman gibi alanların imara açılması değil aksine varlıklarını korumalarını ve çeşitlenmelerini esas almaktır.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olan “İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Dereseki Mahallesi, 316 Ada, 4 Nolu Parsel ve 268-341-343-345-346-348-360-1 (316/TCK) Nolu Parseller ile Bu Parseller Arasında Kalan Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”na itiraz edildi.Tüm İtirazlar