BEŞİKTAŞ İLÇESİ, IHLAMUR KASRI III. DERECE DOĞAL SİT ALANI VE ETKİLEME GEÇİŞ SAHASINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

22.12.2014 tarihinde ÇŞB tarafından onanan ve 04.02.2015-05.03.2015 tarihleri arasında askıda kalan Beşiktaş İlçesi, Ihlamur Kasrı III. Derece Doğal Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Sahasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edilmiştir.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK uyarınca Bakanlık Makamının 20.03.2014 tarih ve 4438 sayılı Olur’ları ile onaylanan imar planı değişikliği ile meri imar planında Park Alanı olarak belirlenmiş olan 330 ada 20 parsel 400 kişi/hektar yoğunluklu konut alanına dönüştürülmüştür. 

Söz konusu plan değişikliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 14 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” 26. Maddenin (b) bendinde yer alan  "İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir."  ve (c) bendinde yer alan “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.”  hükümleri gereği; azaltılan park alanına eşdeğer bir alanın ayrılmamış olup, bölgedeki nüfus ve taşıt hareketini artıracak konut fonksiyonu getirilmiştir. Ayrıca meri planda park olarak belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanının küçültülmesi için kamu yararına uygun bir zorunluluk tespit edilememiştir. 

Söz konusu plan değişikliği ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde yer alan “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır”. Ve “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz”. Maddesinde yer alan sosyal ve teknik altyapı dengelerinin bozulmaması gerekliliği ve kamu yararı ilkelerine aykırı uygulama yapılmış, nüfus artırılarak sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşürülmüştür.

Beşiktaş İlçesi, Ihlamur Kasrı III. Derece Doğal Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Sahasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile mevcutta otopark olarak belirlenen 327 ada 1 parsel kapalı veya katlı olarak, “Genel Otopark Alanı” olarak düzenlenmiş ve “Belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından kapalı veya katlı olarak “Kültür ve Tabiat Varlıkları Yeraltı-Yerüstü Envanteri ile mevcut ve kayıp korunması gerekli kültür varlığı araştırma envanterinde yer alan eserler korunmak şartıyla, topoğrafyaya uyularak görsel etkiyi bozmayacak şekilde ilgili kurum/kuruluş görüşleri ve ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşü alınmak koşulu ile otopark yapılabilecektir.” Plan notu eklenmiştir. 

Mekansal Planlar Yapım yönetmeliği MADDE 8’de “Mekânsal planların, plan değişiklilerinin, revizyon ve ilavelerin hazırlanması sürecinde, kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerince planın türüne ve kademesine göre bu Yönetmelikte genel başlıklar halinde belirtilen konularda ilgili kurum ve kuruluşlardan veri, görüş ve öneriler elde edilerek gerekli analiz, etüt, araştırma ve çalışmalar yapılır.” Ve MADDE 27 ‘de “Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: b) Tabiat varlıkları, doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel ve kentsel arkeolojik sitler ile koruma statüsü bulunan diğer alanların çakıştığı yerlerde ilgili bakanlıkların koruma ve kullanma esaslarına ilişkin görüşü alınır.” denilmektedir. Söz konusu plan notu eklenmesi ile kurum görüşleri uygulama aşamasına bırakılarak planlama hiyerarşisine, planlama teknikleri ve şehircilik ilkelerine ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine aykırı bir biçimde değişiklik yapılmıştır.

Beşiktaş İlçesi, Ihlamur Kasrı III. Derece Doğal Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Sahasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği’ne; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ilgili maddelerine aykırı olması yanında plan bütünlüğünü bozucu ve donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olması nedeni ile Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar