BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ, 119 ADA, 2 VE 5 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI TADİLATI'NA İTİRAZ EDİLDİ

17.07.2014 tarihinde İBB Meclisi tarafından onanan ve 08.09.2014-08.10.2014 tarihleri arasında askıda kalan Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada, 2 ve 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı’na Şubemizce itiraz edilmiştir.

İtiraza konu edilen 119 ada 2 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanı ile 119 ada 5 parselde yer alan Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu alana "Özel Eğitim Tesisi Alanı" fonksiyonu verilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin ve 1067 kararıyla 17.07.2014 tarihinde onaylanmıştır. Başakşehir Mahallesi, 119 ada 2 parsel, 26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı'nda ve 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oyakkent Uygulama İmar Planı'nda "Belediye Hizmet Alanı"nda kalmaktadır. Başakşehir Mahallesi, 119 ada 5 parsel, 26.01.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Oyakkent Nazım İmar Planı'nda ve 13.09.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Oyakkent Uygulama İmar Planı'nda "Halk Eğitim Merkezi Alanı"nda kalmaktadır. Plan değişikliğine konu parseller Başakşehir Belediyesi mülkiyetinde yer almaktadır.

Söz konusu plan değişikliğinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 14 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” 26. Maddenin (b) bendinde yer alan  "İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir." hükmü gereği kaldırılan sosyal donatı alanına eşdeğer bir alanın ayrılmamış olup, alınan karar doğrultusunda Belediye Hizmet Alanı ve Halk Eğitim Merkezi tamamen ortadan kaldırılmıştır.  Belediye mülkiyetinde yer alan bir alanda, ayrıcalıklı imar kararları getirilerek, belirli bir kesime yönelik haksız kazanç teşkil edilmiştir.  

Ayrıca yürürlükte olan “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”nde "Özel Eğitim Tesis Alanı" şeklinde bir fonksiyon ya da lejant bulunmamakla birlikte, bu tür fonksiyonların "Eğitim Tesis Alanı" başlığı altında tanımlandığı görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu plan tadilatı, Yönetmelikte belirlenen imar planı çizim tekniklerine uygun olarak hazırlanmamıştır. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi 1. fıkrasında; “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır”. 2. fırkasında ise; “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.” denilmektedir. 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Belediye Hizmet Alanı; “Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerinin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ….”  olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu plan tadilatı, plan bütünlüğü içerisinde kentsel donatıların ve açık alanların yer alması gereken alanda, parçacıl bir değişikliğe gidip kamusal bir sosyal donatıyı özel kullanıma dönüştürerek  yasa ve yönetmeliklere; kamu yararı, planlama teknikleri ve şehircilik ilkelerine aykırı bir biçimde işlem tesis etmiştir.

Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 119 ada, 2 ve 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 21.07.2014 tasdik tarihli plan tadilatına, plan bütünlüğünü bozucu ve donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olması nedeni ile Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar