BAKIRKÖY İLÇESİ YENİMAHALLE 901 ADA 18 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN TİCARET AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI'NA İTİRAZ EDİLDİ

20.03.2014 tarihinde ÇŞB tarafından onanan ve 13.07.2014-14.08.2014 tarihleri arasında askıda kalan Bakırköy İlçesi Yenimahalle 901 Ada 18 Parsele İlişkin Hazırlanan Ticaret Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’na Şubemizce itiraz edilmiştir.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK uyarınca Bakanlık Makamının 20.03.2014 tarih ve 4438 sayılı Olur’ları ile onaylanan imar planı değişikliği ile meri imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak belirlenmiş olan Yenimahalle, 901 ada 18 parsel Ticaret Alanına dönüştürülmüştür.

Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunduğu alanda yapılan değişiklik ile sağlık alanı donatısı kaldırılarak bölgedeki nüfus ve taşıt hareketini artıracak ticaret fonksiyonu getirilmiştir. Yapılan değişikliğin bilimsel, nesnel ve teknik gerekçesi bulunmamaktadır. Bölgede ticaret alanına ilişkin bir ihtiyaç yoktur.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 27. maddesine göre “İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.

2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir”. Söz konusu imar planı değişikliği ile yönetmelik hükümleri karşılanmamıştır.

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 28. maddesine göre “İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

1- (Değişik: RG 2/9/1999-23804) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları EK-1 de belirtilen standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır ve/veya artırılır.” Ancak bu hüküm de sağlanmamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 14 Haziran 2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre de “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır”. Ve “İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz”.

İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

a) İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü alınır.

b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.

26. madde 7. fıkrasına göre; “Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır”.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 7. maddesinde de belirtildiği gibi;

“Planlar, kamu yararı amacıyla yapılır,

Planlama süreci; araştırmaların yapılması, sorunların ortaya konulması, veri ve bilgi toplama ile ilgili analiz aşaması; bilgilerin biraraya getirilmesi, birleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili sentez aşaması ve plan kararlarının oluşturulması aşamalarından oluşur,

Planların hazırlanmasında plan türüne göre katılım sağlanmak üzere anket, kamuoyu yoklaması ve araştırması, toplantı, çalıştay, internet ortamında duyuru ve bilgilendirme gibi yöntemler kullanılarak kurum ve kuruluşlar ile ilgili tarafların görüşlerinin alınması esastır.”

Bakırköy İlçesi Yenimahalle 901 Ada 18 Parsele İlişkin Hazırlanan Ticaret Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri ile sağlık alanı donatısı iptal edilerek nüfus ve taşıt yoğunluğunu artırıcı imar ticaret fonksiyonu getirilmiştir. Söz konusu değişiklik planlama esaslarına aykırıdır. Askıya çıkarılan Bakırköy İlçesi Yenimahalle 901 Ada 18 Parsele İlişkin imar planı değişikliğine Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar