AVCILAR İLÇESİ YEŞİLKENT MAHALLESİ’NDE 7 VE 68 PARSELE YÖNELİK İMAR PLANLARINA İTİRAZ EDİLDİ

Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 7 ve 68 parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na Şubemizce itiraz edildi.

Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 7 ve 68 parselin bir kısmı ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 22.02.2018-23.03.2018 (29 gün) tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.  21.04.2017 tt’li bahse konu plan doğrultusunda hazırlanan imar planı planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve imar mevzuatına aykırı hususlar içermektedir. Ayrıca söz konusu planların 29 gün süre ile askıya çıkarılması 3194 Sayılı İmar Kanunu’na aykırıdır.

Planlara ilişkin plan notlarında  konut alanlarında yapılaşma koşulları yoğunluk 400 k/ha, Yençok: 12 kat, Emsal: 1,40 olarak belirlenmiştir. Mevcut durumda yapılaşma bulunmayan alana ilişkin getirilen plan kararları ile kamu yararı gözetilmeksizin bölgede ayrıcalıklı imar hakları yaratılacak, çevre parsellere emsal oluşturacak yoğun yapılaşma koşulları artacaktır.

Ayrıca, itiraza konu imar planı ile yapılaşmaya açılan 12,2 hektarlık alanda “Yüksek Yoğunlukta Konut Alanları” ile önerilen “İlköğretim Tesis Alanı” dışında hangi kullanımların yer alacağı, bu kullanımların yaratacağı taşıt ve yaya trafiğinin nasıl olacağı, çevresi ile ilişkisinin nasıl kurulacağı belirsizdir. Plan ile belirlenen yoğunluğun kentsel altyapıya nasıl bir etkisi olacağı ve bu etkilerin azaltılması için nasıl önlemler alınacağı açıklanmamıştır. Bu haliyle söz konusu planların Avcılar İlçesi, Yeşilkent Mahallesi’nde örnek, düzgün yapılaşmış alanlar yaratamayacağı aşikârdır.

Bahsedilen hususlar çerçevesinde, Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde 7 ve 68 parsellere yönelik nazım ve uygulama imar planına Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar