ATAŞEHİR İLÇESİ, YENİSAHRA MAHALLESİ'NDE YER ALAN MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLDİ

“Ataşehir İlçesi, Yenisahra Mahallesi, 752 ada, 36, 39, 13, 5, 6, 7, 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 12.04.2019-13.05.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

14.09.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde 752 ada 39 nolu parselin çoğunlukla T3 Ticaret Alanı (E:1.50)  ile kısmen Yol, Park ve Yeşil Alan, Dere Koruma Kuşağı, 752 ada, 36 parselin Park ve Yeşil Alan, Dere Koruma Kuşağı, Genel Otopark Alanı,  Yol Alanı ve kısmen T3 Ticaret Alanı, 752 ada, 13 parselin çoğunlukla T3 Ticaret Alanı (E:1.50) ve Yol Alanında, 752 ada, 5,6,7,8 parsellerin ise Yol Alanında kaldığı görülmekteyken, İstanbul Bölge Mahkemesi Dördüncü Dava Dairesince 28.11.2018 tarih 2017/1584 E. 2018/2588 K. sayılı kararla söz konusu plana altlık teşkil eden 21.12.2015 onanlı 1/5000 Ölçekli Ataşehir, Yenisahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı’nın planın iptaline karar verildiğinden, Ataşehir İlçesi, Yenisahra Mahallesi, 752 ada 13, 36, 39, 5,6,7,8 parsellere ilişkin 14.09.2018 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin de geçerliliği kalmamıştır.

Temel plan hazırlama argümanının yapılacak olan dere ıslah çalışması için kaynak oluşturma ve maliyetleri bertaraf etmeye yönelik bir çalışma olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.01.2019 tarih ve 131 sayılı kararı ile onaylanan meclis kararında da yer almaktadır. Planlama ilkelerinden uzak, sadece kaynak yaratma amaçlı hazırlanan bu plan; plan onaylama yetkisini, planlama esasları, şehircilik ilkeleri, kamu yararı ve imar mevzuatına aykırı olarak kullanarak ayrıcalıklı imar hakları tanımlayan, imar planlarına olan güveni zedelediği gibi meslek alanımızın saygınlığına da zarar veren bir plan teklifidir.

Ayrıca nazım imar planları ile nüfus ve yapı yoğunluğun planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olarak bilimsel yöntemler ile belirlenmesi, yerleşim alanın mevcut sorunların belirlenmesi, sorunlara yönelik çözümleri belirlemesi ve yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarının ayrılması gerekmektedir. Ancak itiraza konu plan ile mevcut donatı alanlarının azaltıldığı, yapı ve nüfus yoğunluğunun bilimsel yöntemler ile belirlenmediği, yapılaşma ve nüfus değerinin belirsiz bırakıldığı görülmektedir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, bahse konu plan değişikliklerinin planın sosyal ve teknik donatı dengesini bozması, plan bütünlüğü ilkelerini göz ardı etmesi ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı hükümler içermesi nedeniyle; “Ataşehir İlçesi, Yenisahra Mahallesi, 752 ada, 36, 39, 13, 5, 6, 7, 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı”na Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar