ATAŞEHİR İLÇESİ, YENİ SAHRA MAHALLESİ VE YAKIN ÇEVRESİNE İLİŞKİN İMAR PLANINA İTİRAZ EDİLDİ

Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli 15.02.2019 tasdik tarihli Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda 12.04.2019-13.05.2019 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

İtiraz konusu; İSKİ’ye ait olan Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, 776 ada 6,7,8,9,20 ve 22 parselleri kapsamaktadır. Söz konusu plana göre, 21.09.2016 tasdik tarihli plan değişikliği kararı olan 776 ada 6,7,8,9,20 ve 22 parsellerde yer alan “Ticaret Alanı (T)” fonksiyonu iptal edilerek “Ticaret Alanı (T1)” lejantına alınmaktadır.

Askıya çıkarılan nazım imar planı ile yapılaşma koşullarında değişiklik yapılarak; Yençok=150m olan yükseklik koşulu Yençok=15kat olarak; E=2.10 olarak belirlenen inşaat alanı değeri E=2.50 olarak değiştirilmiştir. Böylece artan yapılaşma koşulu ile nazım imar planı; imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararı ve güvenliğine aykırı, bilimsellikten uzak hususlar içermektedir.

Plan, alana ek nüfus getirecek bir fonksiyon önerisi ve yapılaşma hakkı sunmaktadır. Arttırılan yapı yoğunluğu sebebiyle imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırıdır. Ayrıca, kamuya ait mülklerinin gelir getirici fonksiyonlara dönüşmesi hususunda diğer tüm kamu arazileri için emsal teşkil edecektir. Mevcut planın ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozarak, kamu parseline ayrıcalıklı imar hakları veren ve yapı yoğunluğunu arttıran plan onaylandığı takdirde, kamu mülkiyetinde olup donatı alanı olarak planlanacak tüm parsellerin yapılaşmaya açılması ve gelir getirici fonksiyonlara değişebilmesi için olanak sağlayacaktır.

Bu gerekçelerle, askıya çıkarılan “Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli 15.02.2019 tasdik tarihli Nazım İmar Planı”na Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar