ATAŞEHİR İLÇESİ, KÜÇÜKBAKKALKÖY MAHALLESİ 1927 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

08.04.2014 tarihinde ÇŞB tarafından onanan ve 29.04.2014-28.05.2014  tarihleri arasında askıda kalan Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 1927 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edilmiştir. Söz konusu planlama alanı 31.01.2013 tarih ve 536 sayılı olur ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Rezerv Alanı” olarak belirlenen İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy Rezerv Yapı Alanı içinde yer almaktadır. 

İtiraz konusu plan değişiklikleri ile kamu mülkiyetinde olan Küçükbakkalköy Mahallesi 1927 ada 1 parselde getirilmiş olan Emsal: 2.50 ve Hmaks: 25 kat yapılaşma koşulları bölgedeki mevcut yoğunlukların son derece üzerindedir. 1927 ada 1 parsel sayılı taşınmaz,   18.01.1994 onay tarihli ve 19.03.2012 tarihinde plan notu tadilatı yapılarak onaylanan Küçükbakkalköy Mahallesi 1/1000 Ölçekli Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi Revizyon Uygulama İmar Planı’nda KAKS: 1.00, TAKS:0.25 ve Hmaks 9.50m yapılaşma koşulları ile konut alanında kalmakta idi. 9847.68 m² yüzölçümü olan parselde KAKS:1.00 yapılaşma koşulları ile 9847.68 m²’lik bir inşaat yapılabilmesi söz konusuyken itiraz konusu plan değişiklikleri ile getirilen Emsal: 2.50 yapılaşma koşulları ile 24.619,2 m²’lik bir inşaat yapılmasının önü açılmaktadır. Önerilen değişikliğin artan nüfusa hizmet edecek sosyal ve teknik altyapı alanı ihtiyacını doğuracağı açıktır. Çevre yapılaşma koşullarını aşan söz konusu plan kararları ile planlama alanında yapı ve nüfus yoğunluğu arttırılmaktadır. Bu bağlamda; bölgede ayrıcalıklı imar hakları tesis edilmekte olup söz konusu plan değişiklikleri ile çevreye emsal teşkil edici, donatı dengesini, ulaşım sistemini ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte Kararlar alınmaktadır.  
Öte yandan İmar Planlarının Yapımına Dair Yönetmeliğin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esasların 22. Maddesi de imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucun nüfus yoğunluğunun arttırılmasına dair imar planı değişikliklerinde artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının da Ek 1 de belirtilen standartlara göre arttırılması gerektiğini belirtmektedir. İmar planı değişikliğinde ise sadece 600 m² büyüklüğünde yeşil alan ayrılmıştır. Ayrıca aynı maddede kat adedi arttırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde yönetmelikte verilen formüle göre; bir yoldaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklığın sağlanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu hususlar da dikkate alındığında; mevcut kullanımda yer alan yoğunlukları arttırıcı plan değişikliği için bir zorunluluk gözlenmemekte olup, yönetmelikte de belirtildiği üzere artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapıların da önerilmediği görülmektedir. Kamu yararına uygun düşen zorunluluk ve kesinlik açıkça belirtilmedikçe yapılmaya çalışılan değişiklik yakın çevresinde yer alan düşük yoğunluklu yapılaşmış alanlar için de emsal teşkil edeceğinden planlama esas ve teknikleri ile şehircilik ilkelerine uygun değildir. Ayrıca bölgede parçacıl bir şekilde hızla artan yoğun yapılaşma da göz önüne alınarak, toplumun genel ihtiyaçlarına hizmet vermek üzere kullanılması gereken kamu mülkiyetindeki söz konusu arazi, özelleştirilip lüks konut alanı olarak planlanarak, kamu yararına ve Anayasa’nın eşitlik ilkesine açıkça aykırı bir biçimde, belirli bir kesimin kullanımına açılmıştır.  

Söz konusu taşınmazın yapılaşma hakları  meri imar planında “Jeolojik eşik sınırıyla çevrilmiş olan konut adaları veya parsellerinde max.KAKS=1.00 alınarak yukarıdaki maddeler h= 9.50m.’yi aşmamak üzere uygulanacaktır.” hükmü gereği sınırlandırılmışken imar planı değişikliği ile 25 kat yani 75 metre olarak belirlenmiştir. Taşınmazın büyük bir kısmı Önlemli Alan (ÖA-5B) içerisinde kalmakta iken maksimum kat adedi 3 iken 25 e çıkarılmıştır. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca hazırlanan imar planında afet riskinin göz ardı edildiği görülmektedir. 

Tüm bunlarla birlikte, 15.12.2012 tarihli ve 28498 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin Planlama Süreci’ni tarif eden “MADDE 18, 4. bendinde “İdarece veya ilgililerince kentsel tasarım projesi ile birlikte hazırlanan plan teklifleri; planlama alanı ve yakın çevresinin meri planları ve mevcut durumu gösterir bilgi ve belgeler, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen plan teklifleri, aynen veya değiştirilerek onaylanır” denilmektedir. Dolayısıyla bu plan çalışması kapsamında hazırlanan “kentsel tasarım” projeleri bulunması gerekmektedir. Ancak bu “kentsel tasarım” projeleri kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Söz konusu projelerin kamuoyu tarafından bilinmemesi, yapılan planlama çalışmasının bilimsel bir şekilde değerlendirilmesine imkan vermemektedir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, plan değişikliklerinin plan bütünlüğüne aykırı yapılaşma önermesi, gerekçesiz yoğunluk ve nüfus artışı önermesi, artacak nüfusa cevap verecek donatı alanlarına dair bir plan kararı getirilmemiş olması, kamu mülkiyetinde ayrıcalıklı özel imar hakları getirmesi, kentsel yaşam kalitesini düşüreceğinin gözlenmesi sebebiyle mevzuat ve planlama ilkelerine aykırı usuller içeren “644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca Bakanlık Makamı’nın 08.04.2014 tarih ve 5577 sayılı Olur’ları ile tadilen re’sen onaylan Ataşehir İlçesi Küçükbakkalköy Mahallesi 1927 ada 1parseleilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerine Şubemizce itiraz edilmiştir.Tüm İtirazlar