ATAŞEHİR İLÇESİ, İÇERENKÖY MAHALLESİ 203 PAFTA, 1296,1297, 1298 ADA RİSKLİ ALANA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ'NE İTİRAZ EDİLDİ

20.08.2015 tarihinde ÇŞB tarafından onanan ve 25.08.2015-23.09.2015 tarihleri arasında askıda kalan Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi 203 Pafta, 1296, 1297, 1298 ada Riskli Alana ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne Şubemizce itiraz edilmiştir.

  1. Söz konusu nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliği sınırları bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayalı olarak belirlenmemiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25.03.2015 tarihli ve 2120 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 08.04.2015 tarihinde itiraza konu olan alan Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmiş olup 31.05.2015 tarihli ve 29372 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. İtiraza konu nazım imar planı değişikliği sınırları içerisindeki alanın toplam büyüklüğü yaklaşık 1.8 ha’dır. İçerenköy Mahallesi içerisinde bulunan bu alan çevresi ile hiçbir ilişki kurulmadan değerlendirilmiş ve yerleşik bir kent parçası olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir. Sadece üç yapı adasını kapsayan bu plan değişikliği ile riskli alanların belirlenme yöntemlerinin, kriterlerinin bir standardı olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bölgenin tamamı içinde sadece itirazımıza konu plan kapsamındaki alanın riskli alan ilan edilmesi ve bu karara göre uygulama yapılmaya çalışılması da bu durumu gözler önüne sermektedir.

Sonuç olarak söz konusu plan değişikliği ile alanın çevresi ile ilişkisi kurulmamış, teklif edilen yapılaşma koşullarının bölgeye yükleyeceği yük ve teknik altyapıda yaratacağı sorunlar göz ardı edilmiştir. Teknik sorunlar beraberinde sosyal sorunlar doğmasına sebep olabilecektir

2. 6306 sayılı yasa kapsamında hazırlanan nazım imar planında risk tanımları bilimsel ve teknik gerekçeler ile açıklanmamış ve alınacak önlemlere ilişkin koşullar belirlenmemiştir.

Plan açıklama raporunda alanın riskli alan ilan edilmesine altlık oluşturacak jeolojik durumu açıklayan ve riskli alan ilan edilen alanın tamamında jeolojik yapının ne gibi önlemler alınarak yapılaşılacağına, jeolojik durumun yapı yoğunluklarının belirlenmesinde kriter olarak alınmadığı görülmüştür. Plan kapsamındaki alan Önlemli Alan 5 (ÖA-5) olarak gösterilmiş ve 1/5000 Nazım İmar Planı’nda ve raporunda alan için herhangi bir yoğunluk değeri belirlenmemiş ve tüm yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na bırakılmıştır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tanımı şu şeklidedir:

“…Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararlarına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı halihazırharitalar üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planı,…”

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Planların değerlendirilmesi kısımında yer alan Madde 19’da:

“… Bakanlık, plan onaylarken, planlama esaslarını ve yapılan analiz ve kararlar ile birlikte planın kent bütününe ve çevresine etkisini ve uyumunu, ulaşım sistemi ile bütünleşmesini, sosyal ve teknik altyapı alanlarının sağlanmasını ve kentsel doku ve yaşanabilirlik hususlarını da dikkate alır…

hususu bulunmaktadır. Her iki yönetmelikte de açıklanan hususlardan anlaşılacağı üzere 1/5000 Nazım İmar Planları yoğunlukları, ulaşım sistemlerini ve bölgeye getireceği nüfus ve ulaşım yüklerinin nasıl çözümleneceğine dair önerileri, nüfus ihtiyacına göre sosyal ve teknik altyapı alanlarını da barınmalıdır. Ancak itirazımıza konu nazım imar planında yasanın gerektirdiği biçimde daha iyi bir yaşam çevresi oluşturulmasına ilişkin çözüm önerileri bulunmamaktadır.


Yukarıda ortaya konan durumlar 1/1000 Ölçekli Uygulama Amaçlı İmar Planı Değişikliği için de geçerlidir. Aşağıda yer alan plan örneğinden de anlaşılacağı gibi plan değişikliği kapsamındaki alanın çevresinden geçen 7–8 metrelik kent içi yollar yeni yapılaşma koşullarının bölgeye getireceği ulaşım yükünü taşıyamayacaktır. Plan değişikliğinin uygulanması ile artan yapılaşma koşullarının getireceği nüfus artışı ile ticaret alanın kullanıcı yoğunluğunun oluşturacağı ulaşım yükü göz ardı edilmiştir.

3. Söz konusu nazım imar planı değişikliği ile öngörülen nüfus ve ticaret alanın bölgeye taşıyacağı hareketli nüfus için yeterli donatı alanı yaratılmamıştır.

Plan açıklama raporunda yer alan hesaplamaya göre meri imar planında yaşayan nüfus 267 şeklinde belirlenmiştir.  Ancak yapılması teklif edilen plan değişikliği ile bu sayının 772 ye çıkacağı varsayılmıştır.


Meri imar planı ile belirlenmiş olan konut alanların kişi başına 25 m² inşaat alanı kullanılacağı varsayılarak planlama alanı nüfusu belirlenmiş ancak bu plan teklifi ile bu oran 40 m2 olarak kabul edilmiştir. Teklif planın nüfus hesabı da bu değer üzerinden hesaplanmıştır. Ancak meri planın belirlediği koşullara göre hesap yapıldığında yaklaşık olarak 1235 kişinin sadece konut alanlarında yaşacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu ve benzeri hesaplama yöntemleri ile yaşayacak nüfus azaltılmaya çalışılmıştır. Ayrıca ticaret olarak yapılacak 7721 m2’lik alanın taşıyacağı hareketli nüfusa dair de bir hesaplama ya da hizmet edecek kentsel sosyal ve teknik altyapı da göz ardı edilmiştir. Tüm bu gerçekler doğrultusunda askıya çıkarılan plan değişikliği ile meri planda çocuk bahçesi olarak ayrılmış alan büyüklüğündeki bir park alanı dışında donatı alanı ayrılmamıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere mevcut yerleşime hizmet eden aynı büyüklükteki alanın planla gelen nüfusa hizmet etmesi beklenmektedir. Bu da Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar planı değişikliklerini anlattığı 26. Maddesinde;

“(5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır…”

“…(7) Yoğunluk artıran veya kentsel ulaşım sistemini etkileyen imar plan değişikliklerinde, kentsel teknik altyapıya yönelik etkilerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla ayrıca kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu, analizi hazırlanır veya hazırlatılır…”

yer alan bu ifadelere ve plan yapımlarına dair bilimsel gerçeklere aykırı bir durum oluşturmaktadır.

  1. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde belirlenmiş yapılaşma koşulları mevcut yerleşik dokunun ve çevre yapılaşma koşullarının çok üstündedir.

Mevcutta İETT Sitesi ve yakın çevresindeki Hatipoğlu Market ile Menekşe Parkı'nı kapsayan bu alanda 2-3 katlı bahçeli yapıların bulunduğu tespit edilmiştir.  Askıya çıkarılmış olan imar planı değişikliği ile yapılaşma koşulu KAKS 2.50 hmax : 80 m. olarak belirlenmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesine göre;

(4) Kat adedi veya bina yüksekliğini artıran imar planı değişiklikleri, yörenin yerleşim özellikleri, dokusu ve kimliği dikkate alınmak suretiyle, şehrin veya alanın yakın çevresinin silüeti, yapıların güneşe göre cephesi ve yönlenmesi özelliklerini olumsuz yönde etkilememesi esas alınarak yapılır.

(5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.

b) Nüfus yoğunluğuna bağlı olmaksızın, kat adedinin artırılmasının istenmesi durumunda; önerilecek kat adetlerinin tayininde aşağıdaki formüle göre bulunacak bütün yollardaki karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari uzaklık sağlanacaktır.

K = [(Y1 + Y2)/2] + 7,00 m

Yukarıdaki formülde;

K = Karşılıklı bina cepheleri arasındaki mesafe (metre),

Y1 = Yolun bir cephesine önerilecek yapının yüksekliği,

Y2 = Yolun diğer cephesinde önerilecek yapının yüksekliğini,

ifade eder.

İtirazımıza konu imar planı değişikliği ile bu koşulların sağlanmadığı açık olarak görülmektedir.

Bu ve yukarıda saydığımız tüm gerekçeler doğrultusunda; Ataşehir İlçesi, İçerenköy Mahallesi 203 Pafta, 1296,1297, 1298 ada  Riskli Alana ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne konut alanında yaşayacak nüfus ve ticaret alanın bölgeye taşıyacağı hareketli nüfus için yeterli donatı alanı yaratılmadığı, yapılaşma koşulları mevcut yerleşik dokunun ve çevre yapılaşma koşullarının çok üstünde olduğuMekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ilgili maddelerine aykırı olması, plan bütünlüğünde çevre yapılaşma koşullarına emsal teşkil edeceği, alanın sorunlarına çözüm getirmek bir yana yeni sorunlar yaratacağı gerekçeleri ile itirazlarımızı sunar, diğer itirazlarımıza ilişkin yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla, planın iptal edilerek konunun tekrar değerlendirilmesi için Şubemizce itiraz edilmiştir. Tüm İtirazlar