ARNAVUTKÖY İLÇESİ, DELİKLİKAYA MAHALLESİ’NDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan ve  21.10.2016 – 21.11.2016 tarihleri arasında askıda ilan edilen Arnavutköy İlçesi, Deliklikaya Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine 21.11.2016 tarihinde Şubemizce itiraz edildi.

Plan değişikliğine konu alan vadi tabanında kalmakta olup “Jeolojik Nedenlerle Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar” statüsündedir. Değişiklik kapsamındaki alan 17.04.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli nazım imar planı kapsamında hazırlanan yerleşime uygunluk haritalarına göre “Günübirlik Tesis Alanı” olarak düzenlenmiş; mevcut nazım imar planında dere yatağı aksı boyunca belirlenen yeşil alanla birlikte zemin durumu dikkate alınarak belirlenmiş olan Günübirlik Tesis Alanı, parsel bazında alınacak rapora dayalı olarak “Lojistik Merkez”e dönüştürülmüştür.  Söz konusu plan değişikliği ile, jeolojik jeoteknik etüd raporlarının olumlu olması koşulu ile alanda yapılaşma hakkı tanımlanmıştır. Bütüncül plan kararı ile alınan yapılaşmanın kısıtlanmasına ilişkin kararların, parsel bazında alınacak bir rapora göre düzenlenmesi planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. 

Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde Arnavutköy İlçesi, Deliklikaya Mahallesi, muhtelif parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Şubemizce itiraz edildi.Tüm İtirazlar