ARNAVUTKÖY, DURSUNKÖY MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN PLANLARA İTİRAZ EDİLDİ

“İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi Muhtelif Parsellere ilişkin 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 1 Nolu Kararnamesinin 97. maddesi, 102. maddesi hükümleri ve 6306 sayılı Kanun uyarınca 19.11.2018 tarihinde onaylanarak 14.12.2018 tarihinden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarıldı. Askıya çıkarılan söz konusu planlara Şubemizce itiraz edildi.

Plan Açıklama Raporu’nda belirtildiği üzere planlama alanının içinde bulunduğu yaklaşık 34.700 ha’lık alan 13.08.2012 tarihli ve 2012/3573 sayılı ve 14.02.2014 tarihli ve 2014/6028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile “6306 sayılı afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında Bakanlık Oluru ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlenmiştir. Planlama alanının ilgili kanun kapsamında Riskli Alan ilan edilen hangi alanın Rezerv Yapı Alanı olarak planlandığı anlaşılmamaktadır.

Bahse konu planlar yerleşilebilirlik ve erişilebilirlik açısından incelendiğinde ise, ulaşım ağının topografya referans alınarak oluşturulduğu ancak bu durumun yapı adaları için belirlenen kullanımlar açısından uygun olmayan çözümlere yol açtığı görülmektedir. Yol sisteminin topografya ile uyumlu olma çabasının; bazı yapı adaları için belirlenmiş olan uzunluk ve derinlik standartlarının yakalanamamasına sebep olduğu anlaşılmaktadır.

Yerleşilebilirlik açısından uygun olmayan yapı adalarının donatı alanları olarak çözümlendiği ise donatı alanlarının yerleşim biriminin çeperinde konumlandırılmış olmasından ve mülkiyet sınırlarının biçimlerinden anlaşılmaktadır. Yol ağının topografyanın zorluğundan dolayı kısa aralıklar ile yoğun şekilde kurgulandığı anlaşılmakla birlikte, yol sisteminin kamusal kullanım alanlarının tüm yerleşim sakinlerinin kullanımında olması ve eşit kullanım haklarına sahip olmaları gerektiği de göz önünde bulundurulması gereken ilkelerdendir. Ayrıca yine yol sistemiyle belirlenen bazı adaların belirlenen kullanımlar doğrultusunda yerleşiminin pek de mümkün olamayacağı görülmektedir.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kamu yararı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve imar mevzuatına aykırı olan “İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi Muhtelif Parsellere ilişkin 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”na itiraz edildi.Tüm İtirazlar